Metode, Metodoloģija, Tehnoloģija

  • Metode (grieķu methodos) – vārda plašākajā nozīmē – “ceļš uz kaut ko”, subjekta darbības veids jebkurā no tā formām. 
  • Metodoloģija (no “metode” un “loģika”) – doktrīna par struktūru, loģisko organizāciju, darbības metodēm un līdzekļiem.
  • Metodoloģija ir veids, kā organizēt zināšanas noteiktā realitātes sfērā; tā nosaka zinātniskās darbības teorētiskos un praktiskos vispārīgos principus un paņēmienus.
  • Metodoloģija – noteiktu metožu un paņēmienu sistēma, ko izmanto noteiktā darbības jomā (zinātnē, politikā, mākslā utt.)
  • Metodoloģiju var aplūkot divās daļās: gan teorētiskajā, un to veido epistemoloģijas filozofisko zināšanu sadaļa, gan praktiskajā, kas vērsta uz praktisku problēmu risināšanu un mērķtiecīgu pasaules pārveidošanu.
  • Metodologi veido sistēmas: jebkurā projektā, korporācijā, izglītībā – jebkurā struktūrā, kas prasa visu procesu racionalizāciju, komunikāciju un optimizāciju.
  • Tehnoloģija – metožu un paņēmienu kopums, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tehnoloģija plašā nozīmē ir zinātniski pamatotu zināšanu pielietojums praktisku problēmu risināšanai.