Satura rādītājs

Projekti (1980-2020)

1.Ar zinātnisko darbību saistīti projekti. Publikācijas

1.1 Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un citu valsts finansēto pētījumu projekti, programmas  (2004-2011: 5 )

1.1.1 (2004; vadošais pētnieks) Projekts “Pedagoģijas metodoloģija – pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai” (“Methodology Of Pedagogics As The Basis Of Perfection In Upbringing And Education”); Programma: LR Ministru kabineta zinātniskais projekts (grants) Nr.0499

1.1.2 (2005-2008; vadošais pētnieks) Projekts „Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati Eiropas izglītības kontekstā (The Methodological Bases Of The Innovative Processes Of The Educational Reform In The Context Of European Education Paradigm); Programma: LZP projekts Nr. 05.1907

1.1.3 (2006-2007; padomnieks metodiskajos jautājumos) Projekts “Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”; Programma: LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154

1.1.4 (2009.gada oktobris, Lisabona) Dalība projekta TEVAL 2 „Innovative Evaluation Model in Teaching and Training Organisation” noslēguma konferences darbā

1.1.5 (2009-2010) Dalība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”

1.2 Starptautisko pētījumu projekti (2004-2016: 7)

1.2.1 (2004; vadošais pētnieks) Projekts „Nordic Baltic module-based Further Training for Adult Educators”; Programma: EAEA (European Association for the Education of Adults)

1.2.2 (2004; vadošais pētnieks) Projekts: „Teaching and Learning Social-Sciences in e-network in Europe” Programma: Proposed by the Didactics of Social Sciences Department of the Alicante University, Spain

1.2.3 (2005-2006; vadošais pētnieks) Projekts: „ A Thematic Network Project CiCe1 and CiCe2” (CiCe – Children’s Identity and Citizenship in Europe); Programma: EU-Socrates Programme

1.2.4 (2004; vadošais pētnieks) Projekts „Best practice for the development of a learning culture for lifelong learning – LECU”; Programma: EU-Socrates Programme – Grundtvig 2: Learning partnerships

1.2.5 (2004; pētnieks) Projekts: “The European Council for High Ability” (ECHA); Programma: ECHA (Belgium)

1.2.6 (2002-2011; pētnieks) Projekts „The International Clearinghouse on Children, Youth and Media”, Programma: formerly the UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen; financed by the Swedish government and UNESCO

1.2.7 (2016-2018) ERASMUS projekts “Social Entrepreneurship as Innovation for Social Work Professionalizatoion”

1.3 Līgumdarbu projekti (2004-2011: 5 )

1.4 Darbs Latvijas un starptautisko projektu un programmu ekspertu padomēs, komisijās  (2004-2011: vidēji 8 gadā)

1.4.1 Starptautiskais projekts “Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC”, 2005-2020 USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.2 Starptautiskais projekts “Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.3 Starptautiskais projekts “Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.4 Starptautiskais projekts “Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.5 Starptautiskais projekts “Collaborative Enterprises: CENT”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.6 Starptautiskais projekts “Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI”, 2009-2010, USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.7 Starptautiskais projekts “Education, Training and Informatics: ICETI”, 2009-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

1.4.8 Starptautiskais projekts “Society and Information Technologies: ICSIT”, 2009-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

1.5 Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (2004-2020)

1.5.1 Raksti recenzētos izdevumos (2004-2020: 29)

1.5.2 Monogrāfijas – 1

1.5.3 Mācību grāmatas (2004-2011: 5 )

1.5.4 Mācību līdzekļi, kuri izdoti reģistrētos apgādos (2004-2011: 8 )

1.5.5 Populārzinātniskas publikācijas (2004-2020) – 5

1.5.6 Citas publikācijas (2004-2011: 9 )

1.6 Saņemtie patenti un licences (2004-2020) – 3

1.7 Piedalīšanās ar referātu citās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (2004-2011: 5 )

1.8 Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs (2004-2020: 5 )

1.9 Pieredze metodisko un stratēģisko dokumentu izstrādē (2006-2007: 8 )

2. Ar pedagoģisko darbību saistīti projekti

2.1 Vadītie promocijas darbi (2004-2011: 3 )

2.2 Vadītie maģistra darbi (2004-2011): 30

2.3 Vadītie bakalaura darbi, diplomdarbi un kvalifikācijas darbi (2004-2011): 90

2.4 Docētie studiju kursi pedagoģijas doktora, pedagoģijas maģistra un pedagoģijas bakalaura studiju programmās (2004-2011): 5

2.4.1 Metakurss «PedaMeta04: Pedagoģijas metodoloģija»

2.4.1.1 Metakurss «PedaMeta05: Kvalitatīvie pētījumi pedagoģijā»

2.4.1.1.1 «Peda2105: Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā»

2.4.1.1.2 «Peda1053 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I»

2.4.1.2 Metakurss «PedaMeta06: Kvantitatīvie pētījumi pedagoģijā»

2.4.1.2.1 «Peda2104 : Pedagoģijas pētījuma metodoloģija»

2.4.1.2.2 «Peda2094 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes II»

2.4.1.2.3 «Peda5004 : Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos»

2.4.1.3 «Peda7077: Izaicinājumi un inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā»

2.5 Darbs studiju programmas padomē (2004-2011): 1

2.6 Izstrādātie studiju kursi pedagoģijas doktora, pedagoģijas maģistra un pedagoģijas bakalaura studiju programmās (2004-2011): 9

2.6.1 Metakurss «PedaMeta04: Pedagoģijas metodoloģija»

2.6.1.1 Metakurss «PedaMeta05: Kvalitatīvie pētījumi pedagoģijā»

2.6.1.1.1 «Peda2105: Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā»

2.6.1.1.2 «Peda1053 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I»

2.6.1.2 Metakurss «PedaMeta06: Kvantitatīvie pētījumi pedagoģijā»

2.6.1.2.1 «Peda2104 : Pedagoģijas pētījuma metodoloģija»

2.6.1.2.2 «Peda2094 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes II»

2.6.1.2.3 «Peda5004 : Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos»

2.6.1.3 «Peda7077: Izaicinājumi un inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā»

2.7 Izstrādātās studiju programmas: 1

2.7.1 (1996) Studiju programma „Informātika” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā

2.8 Sagatavotie mācību līdzekļi elektroniskā formā uz e-platformas bāzes (Moodle) studiju kursos (2004-2011): 9

2.8.1 Metakurss «PedaMeta04: Pedagoģijas metodoloģija»

2.8.1.1 Metakurss «PedaMeta05: Kvalitatīvie pētījumi pedagoģijā»

2.8.1.1.1 «Peda2105: Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā»

2.8.1.1.2 «Peda1053 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I»

2.8.1.2 Metakurss «PedaMeta06: Kvantitatīvie pētījumi pedagoģijā»

2.8.1.2.1 «Peda2104 : Pedagoģijas pētījuma metodoloģija»

2.8.1.2.2 «Peda2094 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes II»

2.8.1.2.3 «Peda5004 : Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos»

2.8.1.3 «Peda7077: Izaicinājumi un inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā»

2.9 Pedagoģiskās pieredzes apguve Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs (2004-2011): 2

2.9.1 Daugavpils Universitāte

2.9.2 Liepājas Universitāte

2.10 Pedagoģiskās pieredzes apguve ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs (2004-2011): 8

2.10.1 Hebrew University of Jerusalem

2.10.2 Technion – Israel Institute of Technology

2.10.3 Weizmann Institute of Science

2.10.4 Bar-Ilan University

2.10.5 Tel Aviv University

2.10.6 University of Haifa

2.10.7 Ben-Gurion University of the Negev

2.10.8 Open University of Israel

2.11 Lekcijas, semināri un darba grupas ārzemju izglītības iestādēs (2004-2011): 8

2.11.1 CET (Center for Educational Technology)

2.11.2 Edusoft (Education For Excellence)

2.11.3 E-Teacher ( e-Learning Solutions For The K-12 Market)

2.11.4 Ha’Reali High School

2.11.5 Hemda (Center for Science Education)

2.11.6 Interlect (Smart Learning Solutions)

2.11.7 MASHAV (Centre for International Cooperation)

2.11.8 Multi-Center Company

2.12 Darbs Eiropas Savienības nevaldības organizācijās

3. Ar organizatorisko darbu saistīti projekti

3.1 Latvijas Universitātes, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis (2005-2020): 1

3.1.1 International Institute of Informatics and Systemics (IIIS) organizēto zinātnisko un akadēmisko pasākumu loceklis

3.2 Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis (2005-2020): vidēji 6 gadā

3.2.1 The International Conference on “Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.2 The International Multi-Conference on “Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.3 The International Conference on “Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.4 The International Conference on “Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.5 The International Symposium on “Collaborative Enterprises: CENT”, 2005-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.6 The World Multi-Conference on “Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI”, 2009-2010, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.7 The International Conference on “Education, Training and Informatics: ICETI”, 2009-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.8 The International Conference on “Society and Information Technologies: ICSIT”, 2009-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.9 The International Conference on “Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM”, 2010-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.2.10 The International Symposium on “Peer Reviewing: ISPR”, 2010-2020, USA (programmas komitejas loceklis)

3.3 Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents (2005-2020) vidēji 6 gadā

3.3.1 The International Conference on “Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC”, 2005-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.2 The International Multi-Conference on “Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI”, 2005-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.3 The International Conference on “Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA”, 2005-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.4 The International Conference on “Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA”, 2005-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.5 The International Symposium on “Collaborative Enterprises: CENT”, 2005-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.6 The World Multi-Conference on “Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI”, 2009-2010, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.7 The International Conference on “Education, Training and Informatics: ICETI”, 2009-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.8 The International Conference on “Society and Information Technologies: ICSIT”, 2009-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.9 The International Conference on “Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM”, 2010-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.3.10 The International Symposium on “Peer Reviewing: ISPR”, 2010-2020, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

3.4 Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, centra u.c. dibinātājs vai vadītājs: 1

3.4.1 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Informātikas katedras dibinātājs (1995)

3.4.2 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Informātikas katedras vadītājs (1995-1996)

3.5 Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks (2005-2020): 12

3.5.1 International Institute of Informatics and Systemics (IIIS) – līdzdalībnieks (2005-2010)

3.5.2 The European Anti-Poverty Network,; Boulevard Bischoffsheim 11, B-1000 Brussels (Belgium), Tel: +32.2.226.58.50 (2014-2020)

3.5.3 Valdes priekšsēdētājs, nodibinājums “Health Institute” (40008240130) (2015-2020)

3.5.4 Valdes priekšsēdētājs, biedrība “Baltic Alliance for Innovation” (40008190696) (2012-2020)

3.5.5 Valdes priekšsēdētājs, nodibinājums “Baltic Foundation for Innovation” (40008215472) (2012-2020)

3.5.6 Padomes loceklis, biedrība “Latvijas Biznesa savienība” (40008016137) (2013-2020)

3.5.7 u.c. Eiropas Savienības nevaldības organizācijas

3.6 Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā (2006-2007): 8

3.6.1 Tautsaimniecības nozares izpētes metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.6.2 Profesiju standartu izveides metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/ 3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.6.3 Profesionālās izglītības programmu izveides metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.6.4 Kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/ 05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.6.5 Profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/ 0001/0154; konsultants

3.6.6 Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.6.7 Izglītības programmas un metodisko materiālu izstrādes metodika sociālo partneru izglītošanais aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/ 3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.6.8 Vienotas metodikas profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/ VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

3.7 Cits (2007-2020): 6

3.7.1 Sadarbība ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmumiem saistībā ar mācību procesa modernizāciju Latvijas izglītības iestādēs (2009-2020)

3.7.2 Sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas pedagoģijas doktorantūru (2007-2011)

3.7.3 Sadarbība ar Liepājas Universitātes pedagoģijas doktorantūru (2010)

3.7.4 LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas) darba grupas „Par profesionālās izglītības attīstību Latvijā” vadītājs (2009-2011)

3.7.5 LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas) darba grupa „Profesijas standarta projekta izstrāde” (2010-2011)

3.7.6 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas akreditācijas ekspertu komisijas eksperts (2010-2011)

Categories: Projekti līdz 2021. gadam
Tags: 1980-2020, projekti