Satura rādītājs

Atskaite par projektu “Eiropas dimensija nevalstisko organizāciju izglītībā: stratēģijas un taktikas”

Report of the project “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”

Saīsinājumi, apzīmējumi

 1. Akadēmija – Eiropas Kristīgās akadēmija;
 2. DB – datu bāze; DB ir: 1.projektā apkopoto datu mājvieta; 2.datorizēta sistēma, kas ne tikai glabā datus, bet arī atvieglo šo datu pārvaldību un jēgu; 3.viens no produktīvākajiem veidiem , kā uzglabāt un izmantot sakārtotus datus;
 3. EPALE – Eiropas pieaugušo mācīšanās elektroniskā platforma.
 4. ERASMUS+ – ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.
 5. ES – Eiropas Savienība
 6. EUROPASS – 1.iniciatīva, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savas prasmes, pieredzi, izglītību un intereses; 2.tiešsaistes rīku un informācijas kopums, kas visiem Europass lietotājiem palīdz visos mācību un karjeras posmos.
 7. EZA – European Center for Workers’ Questions
 8. Health Institute – Nodibinājums “Health Institute”
 9. NVO – nevalstiskā organizācija, nevaldības organizācija
 10. PV1 – pirmā sagatavošanās vizīte
 11. PV2 – otrā sagatavošanās vizīte
 12. URL – Vienotais resursu vietrādis, vietrādis(no angļu: Uniform Resource Locator) jeb tīmekļa adrese (web address) ir standartizēta resursa (piemēram, dokumenta vai attēla) adrese vispasaules tīmeklī.
 13. VIAA – Latvijas Valsts izglītības attīstības aģentūra
 14. ZB – Zināšanu bāze

1.  Projekta konteksts /Project context/

1.1. Sīkāka informācija par projektu /Project details/

Applicant organisation: Nodibinajums “Health Institute”
Applicant organisation OID: E10269279
Project code: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Project title: The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics
Action type: KA122-ADU
Call: 2021
Field: Adult Education
Project start date: 01-09-2021
Project end date: 28-02-2023
Accreditation code: 
Grant awarded: 29 512,00 €
National Agency receiving the report: LV01 – Valsts izglītības attīstības aģentūra (State Education Development Agency)
Language used to fill in the form: EN, LV

1.2.  Vērtēšanas kritēriji /Evaluation criteria/

LV

Lai novērtētu jūsu gala ziņojumu 100 punktu skalā, tiks izmantoti šādi vērtēšanas kritēriji.
Cik lielā mērā /Ieviešanas kvalitāte (50 punkti)/:

 1. informācija ziņojumā ir skaidra un pilnīga
 2. organizētās aktivitātes bija saskanīgas ar projekta mērķiem
 3. finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis, ka mobilitātes aktivitāšu dalībnieki iesniedz savus individuālos dalībnieku
 4. ziņojumus (zema iesniegšanas līmeņa gadījumā tiks ņemts vērā finansējuma saņēmēja paskaidrojums)
 5. finansējuma saņēmējs ir piemērojis kvalitātes standartos noteiktos pamatprincipus
 6. finansējuma saņēmējs ir piemērojis mobilitātes pasākumu labas pārvaldības kvalitātes standartus
 7. finansējuma saņēmējs ir piemērojis kvalitātes standartus kvalitātes nodrošināšanai un atbalstam dalībniekiem
 8. pavadošo personu un sagatavošanas vizīšu finansēšanas iespējas ir izmantotas atbilstoši un efektīvi

Cik lielā mērā /Ietekme un rezultātu kopīgošana (50 punkti)/:

 1. tika sasniegti pieteikšanās posmā noteiktie mērķi (turklāt, ja ir notikušas izmaiņas starp plānotajām un īstenotajām
 2. aktivitātēm, šī attīstība ir labi izskaidrota)
 3. organizētās mobilitātes aktivitātes dalībniekiem ir devušas labumu
 4. projektam bija pozitīva ietekme uz atbalsta saņēmēju organizāciju kopumā, ne tikai uz atsevišķiem dalībniekiem
 5. finansējuma saņēmējs ir piemērojis kvalitātes standartus rezultātu un zināšanu apmaiņai par programmu

EN

The following evaluation criteria will be used to assess your final report on a scale of 100 points.
The extent to which /Quality of implementation (50 points)/:

 1. the information in the report is clear and complete
 2. the organised activities were coherent with the project objectives
 3. the beneficiary has ensured that the participants in mobility activities submit their individual participant reports (in case of low submission rates, the beneficiary’s explanation will be taken into account)
 4. the beneficiary has applied the basic principles defined in the quality standards
 5. the beneficiary has applied the quality standards for good management of mobility activities
 6. the beneficiary has applied the quality standards for providing quality and support to the participants
 7. the funding options for accompanying persons and preparatory visits have been used appropriately and efficiently

The extent to which /Impact and sharing results (50 points)/:

 1. the objectives defined at the application stage were achieved (in addition, if changes have taken place between the planned and implemented activities, this evolution is well explained)
 2. the organised mobility activities have benefited the participants
 3. the project had a positive impact on the beneficiary organisation as a whole, beyond the impact on individual participants
 4. the beneficiary has applied the quality standards for sharing results and knowledge about the programme

2.  Projekta kopsavilkums /Project summary/

2.1. (i.) Kāds ir jūsu projekta un jūsu organizācijas konteksts? /Background: What is the context of your project and your organisation? /

LV

Nodibinājums “Health Institute” nodarbojas ar sabiedriskā labuma darbību pieaugušo izglītībā, pētniecībā, teorijas un prakses sasaistē. Lai paaugstinātu pieaugušo konkurētspēju darba tirgū, nepieciešama pieaugušo izglītības organizācijas stratēģija un taktika efektīvai, atbildīgai, elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei Eiropas kontekstā. Stratēģijas un taktikas modeli veiksmīgai digitālai pārejai NVO izglītībā un apmācībā mūsu organizācija izveidoja ERASMUS+ projekta “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics” (Project Reference: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111) ietvaros.

EN
The “Health Institute” foundation is engaged in public benefit activities in adult education and research, linking theory and practice. In order to increase the competitiveness of adults in the labor market, the strategy and tactics of the adult education organization are needed for effective, responsible, flexible management development and growth of the organization in the European context. The strategy and tactics model for a successful digital transition in NGO education and training was created by our organization within the framework of the ERASMUS+ project “The European Dimension in Non-Governmentations Education: Strategies and Tactics” (Project Reference: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111).

2.2. (ii.) Ko jūs gribējāt sasniegt, īstenojot projektu? /Objectives: What did you want to achieve by implementing the project? /

LV

Lai veiksmīgi izveidotu digitālo pāreju NVO izglītībā un apmācībā, mūsu organizācija vēlējās izveidot:
1.datu bāzi (projektā apkopoto datu mājvietu);
2.zināšanu bāzi (risinājumu, instrukciju un gatavu atbilžu krātuvi par projekta tēmu);
3.pieaugušo izglītības NVO stratēģiju un taktiku efektīvai, atbildīgai, elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei Eiropas kontekstā, veiksmīgai digitālai pārejai NVO izglītībā un apmācībā.

EN
To successfully create a digital transition in NGO education and training, our organization wanted to create:
1. database (home of the data collected in the project);
2. knowledge base (storage of solutions, instructions and ready-made answers on the topic of the project);
3. strategies and tactics of adult education NGOs for effective, responsible, flexible management development and growth in the European context, successful digital transition in NGO education and training.

2.3. (iii.) Kādas aktivitātes jūs īstenojāt savā projektā? /Implementation: What activities did you implement in your project? /

LV

Lai veiksmīgi izveidotu digitālo pāreju NVO izglītībā un apmācībā, mūsu organizācija veica šādas darba ēnošanas:
1.“Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”;
2.“Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”;
3.“Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”;
4.“Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”;
5.“Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”;
6.“Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.

Vairāk šeit: https://alnet.lv/document/projekta-21-23-atskaite/

Skaidrojums.

Saskaņā ar 21. gadsimta prasībām NVO ir jāgūst labums no digitālo prasmju apmācības programmām pieaugušajiem, lai iegūtu atbilstošas digitālās prasmes, izmantotu digitālās tehnoloģijas kursos un digitalizētu administrāciju. Personāls ar pilnveidotām prasmēm nākotnē varēs īstenot dažādus, iekļaujošākus projektus, sazināties ar plašāku auditoriju un nodrošināt dalībniekus ar dažādu pieredzi. Kurss sniedz viņiem ilgtermiņa profesionālās un personīgās spējas, kas līdzinās labākiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti sabiedrībai. Tehnoloģiju un veselības aprūpes uzņēmumu apmeklējums ir veids, kā satikt jaunus partnerus un tik nepieciešamo sarunu aizsācēju mūsu organizācijas turpmākajām aktivitātēm.

Papildus aktivitātes

 1. Izzinājām darba ēnošanas VIDI – noskaidrojām atbildes uz jautājumiem: Kas (ēnos)?, Kad (ēnos)?, Kur (ēnos)?, Kā (ēnos)?, uc.
 2. Izzinājām DARBĪBAS (PROCESUS), kuras norisināsies darba ēnošanas laikā – noskaidrojām visu par uzvedību – Ko darba ēnotājs darīs?; Kādas darbības  darba ēnotājs veiks?; Ko darba ēnošanas laikā darīs citi? Ko darba ēnotājs vai citi cilvēki darīs darba ēnošanas vidē?
 3. Izzinājām SPĒJAS – noskaidrojām atbildes uz jautājumiem: Kā?; Kādā veidā darba ēnotājs to darīs?; Kādas spējas darba ēnotājs izmantos?
 4. Izzinājām organizācijas VĒRTĪBAS – noskaidrojām atbildes uz jautājumiem: Kāpēc vispār kaut kas tiek darīts?; Kāpēc tieši projektam tas ir svarīgi?.
 5. Izzināt potenciālā darba DARBA ĒNOTĀJA identitātes atbilstību VIDEI  un DARBĪBĀM (PROCESIEM) jeb PROJEKTAM – noskaidrojām atbildes uz jautājumiem: Kas es esmu?; Kāda ir mana loma projektā? Kāpēc man nav tas, kas ir citiem?.
 6. Veicām esošās situācijas analīzi.
 7. Noteicām projekta populāciju.
 8. Izveidojām mērķpopulāciju – elementu kopumu, kas atbilst projekta mērķim.
 9. Izveidojām pētāmo izlasi – 26 Ziemeļitālijas NVO, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītību.
EN
In order to successfully create a digital transition in NGO education and training, our organization did the following job shadowing:
1. “Strategies and tactics of adult education institutions”;
2. “Educational institution strategy and tactics – a prerequisite for effective, responsible and flexible development and growth of organizational management”;
3. “Teaching content of non-formal education “Project management for increasing competitiveness in the labor market” for adults”;
4. “Non – formal education “Project management for increasing competitiveness in the labor market” for adults as a process of acquiring systematized knowledge and skills and forming attitudes and its result”;
5. “Teaching content of non-formal education “Medicine” for adults”;
6. “Non – formal education “Medicine” for adults as a process of acquiring systematized knowledge and skills and forming attitudes and its result”.
Explanation.
In line with the requirements of the 21st century, NGOs need to benefit from digital skills training programs for adults to acquire relevant digital skills, to use digital technologies in courses and to digitize administration. Staff with improved skills will be able to execute different, more inclusive projects in future, connect to wider audiences and provide inclusion of participants from different backgrounds. Course provides them with long term professional and personal abilities that equals a better services provided for community. Technology and health care company visit is a way to meeting new partners and so needed conversation starter for future activities of our organisation.

2.4. (iv.) Kādi bija jūsu projekta rezultāti? /Results: What were the results of your project? /

LV

 1. Veiksmīgi izveidota projekta datu bāze un zināšanu bāze. Darbu portfolio URL: https://networks.lv/
 2. Veiksmīgi izveidota pieaugušo izglītības NVO stratēģija un taktika efektīvai, atbildīgai, elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei Eiropas kontekstā. Darbu portfolio URL: https://bizness.mozello.lv/
 3. Veiksmīgi izveidota digitālā pāreja NVO izglītībā un apmācībā. Darbu portfolio URL: https://alnet.lv/ un URL: https://networks.lv/
 4. Projekta dalībnieku pilnveidotās digitālās prasmes, ilgtermiņa profesionālās un personīgās spējas, ar kuru palīdzību nākotnē varēs īstenot iekļaujošākus projektus, sazināties ar plašāku auditoriju un nodrošināt dalībniekus ar dažādu pieredzi.
 5. Jauni partneri mūsu organizācijas turpmākajām aktivitātēm.

Vairāk šeit: https://alnet.lv/document/projekta-21-23-atskaite/

Papildus ieguvumi

 1. Jauni priekšstati, kompetences, pieredze, atziņas, ilgtermiņa profesionālās un personīgās spējas, holistiska aina par  pieaugušo izglītības organizācijām, to darba saturu un tur notiekošajiem procesiem.
 2. Teorētiskā un empīriskā bāze nākamajiem izglītības projektiem (URL: https://networks.lv/ ); URL: https://bizness.mozello.lv/
 3. Pieaugušo izglītības organizāciju stratēģijas un taktikas modeļa konstruēšanas algoritms.
 4. Pieaugušo izglītības organizācijas stratēģijas un taktikas modelis, kurš sniedz skaidrību par pieaugušo izglītības organizācijā notiekošajiem procesiem, to efektivitāti, vērtēšanas kritērijiem.
 5. Nodibinājuma “Health Institute” stratēģijas un taktikas saturs un struktūra; URL: https://alnet.lv/

EN
1. Successfully created project database and knowledge base. The portfolio URL: https://networks.lv/.
2. Successfully established adult education NGO strategy and tactics for effective, responsible, flexible organizational management development and growth in the European context. The portfolio URL: https://bizness.mozello.lv/
3. Successfully established digital transition in NGO education and training. The portfolio URL: https://alnet.lv/; URL: https://networks.lv/
4. The improved digital skills, long-term professional and personal abilities of the project participants, with the help of which in the future it will be possible to implement more inclusive projects, communicate with a wider audience and provide participants with different experiences.
5. New partners for the future activities of our organization.

More: https://alnet.lv/document/projekta-21-23-atskaite/


3. Projekta aktivitātes /Project Activities /

Here is a summary of the activities we have implemented in our project.
Activity Type: Job-shadowing
Number of participants: 6
Total duration (in days): 180
Average duration (in days): 30
Teaching staff: 6
Non-teaching staff: 0
Total: 6

3.1. (i.) Kā jūs izlēmāt, kāda veida aktivitātes organizēt un kādus dalībnieku profilus izvēlēties? /How did you decide which types of activities to organise and which profiles of participants to select? /

1.Lai sasniegtu projekta mērķi, jāveic konkrētus uzdevumus. (Projekta mērķi un uzdevumus skatīt sadaļā “Project Summary”.)
2.Konkrētie uzdevumi izpaužas konkrētās aktivitātēs.
3.Konkrētas aktivitātes var veikt tikai konkrēti dalībnieki ar konkrētu darba profilu.
Projekta dalībnieki tika atlasīti konkursa kārtībā (trīs kandidāti uz vienu vietu), pamatojoties uz projekta prasībām.
Tika atlasīti trīs dalībnieki.
Katram projekta dalībniekam projektā:
1.tika nosprausts mērķis;
2.izveidoti darba uzdevumi;
3.izveidotas veicamās divas mobilitātes (darba ēnošanas), kuru tēmas bija savstarpējā korelācijā un korelācijā ar projekta tēmu.
Mobilitāšu tēmas:
1.dalībnieka darba ēnošanas temati:
1.1.“Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”;
1.2.“Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”.
2.dalībnieka darba ēnošanas temati:
2.1.“Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”;
2.2.“Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
3.dalībnieka darba ēnošanas temati:
3.1.“Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”;
3.2.“Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
Dalībnieku darba ēnošanas temati tika izvēlēti tā, lai darba ēnošanas (mobilitātes) laikā iegūtās kompetences varētu izmantot projekta mērķu sasniegšanai un projekta visu uzdevumu izpildei – pieaugušo izglītības organizācijas stratēģijas un taktikas satura un struktūras izstrādei.
Pilnīga organizācijas stratēģijas un taktikas satura un struktūras izpratne sniedz skaidrību par organizācijā notiekošajiem procesiem, to efektivitāti, vērtēšanas kritērijiem.
Individuāli izstrādāts pieaugušo izglītības organizācijas stratēģijas un taktikas modelis ļauj efektīvai, atbildīgi un elastīgi  pārvaldīt organizācijas attīstību (procesu) un izaugsmi (rezultātu)  Eiropas kontekstā.
Darba ēnošanas laikā dalībnieki vadījās pēc Erasmus 2021.-2027. kvalitātes standartiem (skat. EUROPASS sertifikāti pielikumos).

Konkrētāk par aktivitāšu un dalībnieku izvēli

PROJEKTA 1. POSMĀ

Tika izmantotas zinātniskās izziņas pieeja – mērķtiecīga, sistemātiski un sistēmiski organizēta un kontrolēta izziņa, uz kuras pamata tika iegūtas principiāli jaunas zināšanas:
1.Projekta problēmas apraksts. Projekta problēmas pamatojums bija balstīts uz jaunākajām atziņām gan zinātniskajos atklājumos, gan saistītam ar mūsdienu aktualitātēm, ko nosaka sabiedrības attīstību veidojošie faktori: ekonomika, politika, likumdošana, izglītība, kultūra.
2. Projekta objekta (PO) un projekta priekšmeta (PP) izvēle. PO un PP ir tie, kas reāli satur projekta problēmu jeb pretrunu, kuras risinājums ir jārod darba ēnošanas procesā. Līdz ar to PO sevī ietver problēmu, bet PP – projekta problēmu cēloņus. PO bija organizācija, tur notiekošie pieaugušo izglītības procesi, kas funkcionē un parādās ar dažādiem rakstura lielumiem, īpašībām.
3.Hipotēžu un/vai jautājumu formulēšana. Hipotēze ir sākotnējais pieņēmums, kas sekmē problēmas risinājumu un projekta gaitā tiek pārbaudīts. Papildus hipotēzei tika definēti projekta jautājumi. Atbildot uz projekta jautājumiem, iegūst atbildi par problēmas risinājuma iespējām.
4.Mērķa formulēšana. Atbilstoši izvirzītajai hipotēzei/ jautājumiem tiek formulēts darba ēnošanas mērķis. Tā sasniegšana nodrošina izvirzītās hipotēzes pierādīšanu darba ēnošanas gaitā. Darba mērķa formulējums ataino tā satura būtību.
5.Uzdevumu formulēšana. Atbilstoši noformulētajam mērķim izvirzīti darba uzdevumi, kas nodrošina šī mērķa sasniegšanu. Uzdevumi ir noteiktas metodiskas darbības, kas ir pakārtotas ēnošanas darba mērķim un atspoguļo tā sasniegšanas gaitu. Šie uzdevumi atspoguļo darba ēnošanas saturu. Uzdevumos tiek norādīts darba ēnošanas apjoms, tā ierobežojumi.
6. Metožu noteikšana. Metodes ir instrumenti, ar kuru palīdzību tika īstenoti darba uzdevumi. Tās bija dažādas, atbilstoši uzdevuma saturam.
7.Projekta bāzes noteikšana. Projekta bāze raksturo projekta vidi – primārās informācijas (datu un faktoloģiskā materiāla) ieguves vietu. Aprakstot projekta bāzi, norādītas telpiskās un institucionālās robežas (projekta areāls, kopienas, konkrētas organizācijas, iestādes uc.).
8. Populācijas noteikšana. Noskaidrojām iespējamo projekta populāciju (jeb ģenerālkopu) – projektā  iesaistīto NVO kopumu, uz ko turpmāk koncentrējās projekts un uz kuru turpmāk tika attiecināti projekta rezultāti.
9. Izveidojām mērķpopulāciju – elementu (NVO) kopumu, kas atbilst projekta mērķim.
10. Izveidojām pētāmo izlasi (26 Ziemeļitālijas NVO, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītību).
11. Veicām iegūtās informācijas un zināšanu vispārināšanu jeb ģeneralizāciju (kritēriju, kas norāda uz to, cik lielā mērā projekta rezultāti ir pārnesami uz citu kontekstu, piemēram uz Nodibinājumu “Health Institute”).
12. Rezultāta formulēšana – jaunas zināšanas par pieaugušo izglītību.
13. Dalība konferencēs, sociālajos tīklos, u.c. ar mērķi ziņot sabiedrībai par projekta rezultātiem.

PROJEKTA 2. POSMĀ
Ņemot vērā apstākli, ka ERASMUS+ programmas mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu visos tās pasākumos, projekta dalībnieku atlase mobilitātei tika veikta balstoties uz:
1.pārredzamības principu;
2.taisnīguma principu;
3.iekļaušanās principu.
1.PĀRREDZAMĪBAS PRINCIPA IEVĒROŠANA
Nosūtošā un uzņemošā organizācija parakstīja mobilitātes līgumus gan starp organizācijām, gan starp organizācijām un dalībniekiem. Mērķis – nodrošināt pārredzamu un efektīvu sagatavošanos apmaiņai un vienotos, kā tiks atzītas pabeigtās mobilitātes (EUROPASS sertifikāti). Parakstītajos dokumentos bija izklāstītas iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.
Projekta ietvaros tika veikta dalībnieka atlase (konkurss). Par labāko tika atzīta tā kandidatūra, kura saņēma visaugstāko novērtējumu par piemērotību mobilitātes veikšanai.
Lai sasniegtu projekta mērķi, katrs projekta dalībnieks veica divas darba ēnošanas par konkrētu tēmu:
1.dalībnieks:
1.1.“Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”;
1.2.“Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”.
2.dalībnieks:
2.1.“Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”;
2.2.“Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
3.dalībnieks:
3.1.“Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”;
3.2.“Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
Darba ēnošanas laikā dalībnieki vadījās pēc Erasmus 2021.-2027. kvalitātes standartiem (skat. EUROPASS sertifikāti pielikumos).
Darba ēnošanas dalībnieku iesniegto informāciju par darba ēnošanas rezultātiem projekta īstenotājs ievietojis tīmekļa vietnēs https://networks.lv/ un https://alnet.lv/
2.TAISNĪGUMA PRINCIPA IEVĒROŠANA
Taisnīguma izpratne ir cieši saistīta ar konkrētā sabiedrībā pastāvošiem vērtību priekšrakstiem. Projekta taisnīguma principa ievērošanas sistēma– būt Taisnīgiem, Patiesiem un Atbildīgiem visos projekta aspektos.
3.IEKĻAUŠANĀS PRINCIPA IEVĒROŠANA
Projektā tika iekļauti ERASMUS+ iekļaušanas satvara sistēma, kurā definētas skaidras norādes nepieciešamībai uzlabot vienlīdzības un iekļaušanas principu Eiropas izglītības telpā un ir pilnībā atbilstošs Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 1.principam (ikvienam ir tiesības uz izglītību).
Projekta iekļaušanas stratēģija:
1.vienotas definīcijas dažādās projekta mērķgrupās un konkrētus ar iekļaušanu saistītus mērķus;
2.dalībniekiem projektā pieejamo aktivitāšu aprakstu, lai nodrošinātu to visplašāko pieejamību;
3. dažāda veida norādes ar mērķi vieglāk izprast un veikt projektu;
4.avotus, lai smeltos iedvesmu un iepazītu labo praksi iekļaušanas jomā Erasmus+ programmā.

3.2. (ii.) Kā dažādu aktivitāšu formāts un saturs veicināja projekta mērķu sasniegšanu? /How did the format and content of different activities contribute to the achievement of your project objectives? /

1. PIEEJA MĒRĶU SASNIEGŠANAI
Lai aktivitāšu formāts un saturs efektīvi veicinātu projekta mērķu sasniegšanu, tika izmantota triangulācijas pieeja. Tā ir plurālistiska pieeja, kura iekļauj sevī dažādas metodes projekta ticamības un validitātes paaugstināšanai.

2. KORELĀCIJA STARP MĒRĶI, AKTIVITĀŠU FORMĀTU UN SATURU
Galvenie mērķi šādam aktivitāšu formātam un saturam:
1.apskatīt projekta tēmu no dažādiem viedokļiem;
2.kontrolēt projekta rezultātu zinātnisko stiprumu (projekta kvalitātes līmeņa raksturotājus –  ticamību, uzticamību, u.c.u.c.; PAMATOJUMS: inovatīvs temats un projekta realizācijas gaita);
3.iegūt projekta pārskata daudzpusību un pamatotību;
4.radīt daudzveidīgu datu kopumu:
4.1.radīt datu bāzes (saīsināsti – DB; DB ir projektā apkopoto datu mājvieta; DB izmantošana ir viens no produktīvākajiem veidiem , kā uzglabāt sakārtotus datus; DB ir datorizēta sistēma, kas ne tikai glabā datus, bet arī atvieglo šo datu pārvaldību un jēgu);
4.2.zināšanu bāzi (saīsināsti – ZB; ZB ir atbilžu kopums; ZB ir risinājumu, instrukciju un gatavu atbilžu krātuve par noteiktu tēmu vai jomu; ZB var uzskatīt par bibliotēku, kas veltīta noteiktai tēmai; ZB ir tīmekļa portāls , PDF faili , izklājlapas , Wiki u.c.).

3.AKTIVITĀŠU FORMĀTS
Aktivitāšu formātu noteica Eiropas Savienības tendences (pastāvošā Eiropas dimensija) izglītībā.
Lai sasniegtu iepriekšminēto, tika izvēlētas un projektā aktivizētas šādas teorētiska un praktiska rakstura aktivitātes (iekavās aktivitātes apraksts):
1.Atraisīšana & atslodze (metode pozitīvu emociju radīšanai “Bišu strops” – metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības).
2.Iepazīšanās & ledus laušana (metode, ar kuru palīdzību veicina dalībnieku savstarpējo iepazīšanos, mazina sākuma situācijas saspīlējumu un izzina vajadzības – “Partneru intervija”; sākumsituācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši; tiek novērsta uzmanība no vadītāja, veidojas pirmās saites starp grupas locekļiem);
3.Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa (metode “Dzīves koks”, ar kuru palīdzību izzina un liek lietā dalībnieku zināšanas un pieredzi, metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos);
4.Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi (metode “Piemērs no dzīves”, kas palīdz dalībniekiem iegūtās  zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, dod dalībniekiem iespēju salīdzināt iegūto vielu ar pašu pieredzi attiecīgajā jautājumā).
5.Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana (metode efektīvas mācīšanās tehnikas un laika plānošanai – Kornelas (Cornell) piezīmju rakstīšanas tehnikas  metode lekciju pierakstu veikšanai).
6.Problēmu risināšana & attīstības plānošana (metode “Problēmu risināšanas aplis”; tas ļauj izvērtēt situācijas, ģenerēt jaunas idejas, jaunus mērķus, veidot jaunus plānus).
7.Moderēšana & informācijas strukturēšana (metode efektīvai diskusiju vadīšanai un mērķtiecīgai procesu virzīšanai “Viedokļi”; metodes mērķis – paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem);
8.Atgriezeniskā saite & izvērtēšana (metode atgriezeniskās saites nodrošināšanai un pasākuma izvērtēšanai “Nepabeigtie teikumi”; metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu konkrētu tēmu).
9.Domu karte (metode, ar kuras palīdzību var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas e-vidē vai uz papīra).

4.SATURS
Saturu noteica darba tirgus attīstības tendences Eiropas Savienībā (pastāvošā Eiropas dimensija).
Darba ēnošanas temati (saturs):
1.“Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”;
2.“Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”.
3.“Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”;
4.“Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
5.“Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”;
6.“Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.


4. Praktiski pasākumi /Practical arrangements /

4.1. Uzņemošās organizācijas /Hosting organisations /

Activity Type: Job-shadowing
Hosting organisation: Europe for All (E10049367)

4.2. Kā izvēlējāties uzņemošās organizācijas savām aktivitātēm? /How did you choose the hosting organisations for your activities? /

Tas bija grūts un ilgstošs process.
Pirmais uzdevums bija projekta (gan teorētiskās, gan praktiskās) bāzes izveide.
Lai varētu sasniegt projekta mērķi un izpildīt visus projekta uzdevumus, bija nepieciešama tāda projekta bāze, kurā varētu mērīt projekta tēmu un varētu noteikt telpiskās un institucionālās robežas (projekta areālu, kopienas, konkrētas organizācijas, iestādes uc.).
Teorētiskie avoti:
1.ERASMUS+ tīmekļa vietnē (URL: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/) pieejamie resursi;
2.(Itālijas un Latvijas) akadēmisko aprindu ieteikumi;
3.pieredzējušu NVO pieredze;
4.teorētiskā literatūra (URL: http://search.ebscohost.com ). (Rezultāts atrodams šeit: https://bizness.mozello.lv/strategija/projekta-baze/ un šeit: https://bizness.mozello.lv/strategija/references/ )
Pēc ilgstošas izpētes, mēs izvēlējāmies Ziemeļitālijas NVO.
Jau pirmajā sagatavošanās vizītes laikā (23/09/2021-07/10/2021) tika konstatēts apstāklis (faktors), kas liecināja to, ka, lai sasniegtu projekta mērķi nepietiks tikai ar vienas organizācijas darba ēnošanu. To apstiprināja arī pati uzņemošā organizācija. Smagākais darbs sākās līdz ar lauka pētījuma (empīrisku datu vākšanu pētāmā objekta dabiskajā vidē) uzsākšanu.
Otrajā sagatavošanās vizītes laikā (06/03/2022-20/03/2022):
1. tika noskaidrota populācija  – projektā  iesaistīto NVO kopumu, uz ko turpmāk koncentrējās projekts un uz kuru turpmāk tika attiecināti projekta rezultāti;
2.darba ēnošanas temati, to sadale starp darba ēnotājiem (projekta dalībniekiem).
No populācijas mēs izveidojām mērķpopulāciju – elementu (NVO) kopumu, kas atbilda projekta mērķim un uzdevumiem (noteiktiem mērāmiem kritērijiem).
Izveidojām pētāmo izlasi – 26 Ziemeļitālijas NVO, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītību.
Mums vajadzēja atrast tādas NVO, no kurām mēs varētu iegūt informācijas un zināšanu vispārināšanu jeb ģeneralizāciju, t.i., kritēriju, kas norāda uz to, cik lielā mērā projekta rezultāti ir pārnesami uz citu kontekstu, piemēram uz Nodibinājumu “Health Institute”.
Darba ēnošanas laikā mēs ieguvām nepieciešamās un pieteikamās kompetences projekta mērķu sasniegšanai 26 Ziemeļitālijas pieaugušo izglītības NVO .
Katra tikšanās tika protokolēta. Protokolos fiksētas pamattēzes par projekta tēmu. Iegūtā informācija un zināšanas apkopotas datu bāzē un zināšanu bāzē. Rezultātā tas palīdzēja izveidot:
1.pieaugušo izglītības organizācijas stratēģijas un taktikas teorētisko modeli efektīvai, atbildīgai, elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei  Eiropas kontekstā;
2. sociālā uzņēmuma (izglītības iestādes), praksē aprobētu, stratēģiju un taktiku efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei; praktisks piemērs atrodams šeit: https://bizness.mozello.lv/

4.3. Sagatavošanas vizītes /Preparatory visits /

Number of preparatory visits: 2
Number of persons participating in the preparatory visits: 4
Purpose: Starting cooperation with a new hosting partner

4.4. Kā sagatavošanās vizītes palīdzēja uzlabot jūsu darbību kvalitāti? /How did the preparatory visits help improve the quality of your activities?/

Pirmā sagatavošanās vizītes (PV1) mērķis – iepazīšanās, sadarbības uzsākšana ar uzņemošo organizāciju. Lai sasniegtu PV1 mērķi tika izpildīti pieci uzdevumi, kur katrā no uzdevumiem bija vairāki subuzdevumi (apakšuzdevumi):
1. Izzināt darba ēnošanas VIDI.
2. Izzināt DARBĪBAS (PROCESUS).
3. Izzināt SPĒJAS.
4.Izzināt organizācijas VĒRTĪBAS.
5. Izzināt potenciālā DARBA ĒNOTĀJA identitātes atbilstību VIDEI un DARBĪBĀM (PROCESIEM) jeb PROJEKTAM.
Pirmās sagatavošanās vizītes laikā tika konstatēts arī apstāklis (faktors), kas liecināja to, ka, lai sasniegtu projekta mērķi nepietiks tikai ar vienas organizācijas darba ēnošanu. To atzina arī pati uzņemošā organizācija.
Otrā sagatavošanās vizītes (PV2) mērķis – sadarbības uzsākšana ar uzņemošo organizāciju, iepazīšanās ar potenciālo darba ēnošanas organizāciju vidi, tur notiekošajiem procesiem, spējām, stratēģijas instrumentiem (vērtībām, misiju, vīziju).
PV2 laikā:
1. noskaidrota populācija – projektā iesaistīto NVO kopumu, uz ko turpmāk koncentrējās projekts un uz kuru turpmāk tika attiecināti projekta rezultāti;
2. izveidota mērķpopulācija – elementu (NVO) kopumu, kas atbilda projekta mērķim un uzdevumiem (noteiktiem mērāmiem kritērijiem);
3. izveidota pētāmā izlase – 26 Ziemeļitālijas NVO, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītību;
4. atrastas NVO, no kurām var iegūt informācijas un zināšanu vispārināšanu jeb ģeneralizāciju, t.i., kritēriju, kas norāda uz to, cik lielā mērā projekta rezultāti ir pārnesami uz citu kontekstu, piemēram uz Health Institute;
5. noskaidrotas darba ēnotāju nepieciešamās un pieteikamās kompetences projekta mērķu sasniegšanai;
6. darba ēnošanas tematu definēšana, to sadale starp darba ēnotājiem (projekta dalībniekiem):
6.1. “Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas” (A.Lasmanis pirmajā darba ēnošanā);
6.2. “Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei” (A.Lasmanis otrajā darba ēnošanā);
6.3. “Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs” (G.Lasmane pirmajā darba ēnošanā);
6.4. “Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts” (G.Lasmane otrajā darba ēnošanā);
6.5. “Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs” (R.Karlsone pirmajā darba ēnošanā);
6.6. “Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts” (R.Karlsone otrajā darba ēnošanā).

4.5. Pavadošās personas /Accompanying persons /

Type: Accompanying persons in group mobility activities
Number of persons: 0

4.6. Kā jūs izlēmāt par pavadošo personu skaitu un profilu dažādās aktivitātēs? /How did you decide on the number and profile of accompanying persons in the different activities? /

Projekta veidošanas posmā bija doma par pavadošo personu nepieciešamību projektā. Veicot situācijas analīzi, ievērojot visu Erasmus+ kvalitātes standartus pieaugušo izglītībā, ideja par pavadošo personu skaitu un profilu dažādās aktivitātē tika pārcelta uz nākamo projektu.

4.7. Dalībnieku atsauksmes par sagatavošanos un uzņemšanas pasākumiem /Participant feedback about preparation and hosting arrangements /

 1. Participants indicating they have received preparation, training or information – 100.00% /Dalībnieki, kuri norāda, ka ir saņēmuši sagatavošanos, apmācību vai informāciju – 100,00%/
 2. Out of the positive answers, replies to a follow-up question about usefulness of the preparation: Yes, I felt well prepared – 100.00% /No pozitīvajām atbildēm atbildes uz papildjautājumu par preparāta lietderību: Jā, jutos labi sagatavojies – 100,00%/
 3. Participants indicating they did not receive any preparation, training or information – 0% /Dalībnieki, kuri norāda, ka nav saņēmuši nekādu sagatavošanos, apmācību vai informāciju – 0%/
 4. Did you receive contact information of someone at your sending organisation to contact in case of an emergency? – 100.00% /Vai saņēmāt kontaktinformāciju par kādu no jūsu nosūtītājorganizācijas, ar kuru sazināties ārkārtas situācijā? – 100,00%/
 5. Did you receive contact information of someone at your hosting organisation to contact in case of an emergency? – 100.00% /Vai saņēmāt kontaktinformāciju par kādu savā mitināšanas organizācijā, ar kuru sazināties ārkārtas situācijā? – 100,00%/
 6. At the hosting organisation, I had a mentor or a similar person who was following my learning progress and results. -100.00% /Uzņemošajā organizācijā man bija mentors vai līdzīga persona, kas sekoja līdzi manai mācību gaitai un rezultātiem. -100,00%/
 7. Before departing, did you know what to expect during your mobility period (what you were going to do and what you are expected to learn)? – 100.00% /Vai pirms izbraukšanas jūs zinājāt, ko sagaidīt mobilitātes periodā (ko jūs gatavojaties darīt un ko jums vajadzētu iemācīties)? – 100,00%/
 8. Did you sign a learning agreement or a similar document defining the expected learning outcomes of your mobility period? -100.00% /Vai parakstījāt mācību līgumu vai līdzīgu dokumentu, kas nosaka jūsu mobilitātes perioda paredzamos mācību rezultātus? -100,00%/

Darba ēnotāju atsauksmes /Feedback from job shadowers /:

 1. A.Lasmanis. Atsauksme par pirmo darba ēnošanu “Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”
 2. A.Lasmanis. Atsauksme par otro darba ēnošanu “Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”
 3. R.Karlsone. Atsauksme par pirmo darba ēnošanu “Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”
 4. R.Karlsone. Atsauksme par otro darba ēnošanu “Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”
 5. G.Lasmane. Atsauksme par pirmo darba ēnošanu “Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”
 6. G.Lasmane. Atsauksme par otro darba ēnošanu “Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”

4.8. Lūdzu, komentējiet dalībnieku atsauksmes, kas apkopotas šajā sadaļā. Jums vajadzētu identificēt vājās un stiprās puses un izskaidrot tās. Šajā kontekstā skaitļi, kas liecina par mazāk nekā 80% apmierinātību, tiek uzskatīti par diezgan vājiem rezultātiem. Ja šajā diapazonā ir kādi skaitļi, noteikti norādiet tos savā atbildē. /Please comment on the participants’ feedback summarised in this section. You should identify weak and strong points and explain them. In this context, figures indicating less than 80% satisfaction are considered as quite weak results. If there are any figures in this range, make sure to address them in your reply. /

Projekta ietvaros mēs veicām induktīvo kvalitatīvo kontentanalīzi – kontentanalīzi, ko izmanto kvalitatīvo datu analīzei, ja interesējošā problēma ir maz pētīta vai zināšanas par to ir fragmentāras. Izpētes rezultāti uzrāda, ka dalībnieku atsauksmes par šo projektu ir ļoti pozitīvas un augstas.
Kontentanalīzes gaitā kategorijas tika atvasinātas no datiem, virzoties no konkrētā uz vispārējo, proti, tika novērotas datu detaļas un tad tās tika kombinētas lielākā veselumā.
Arī kvalitatīvs sistemātiskais pārskats (visaptverošs kopsavilkums par konkrēto tematu, kurā tika identificēti un sistematizēti kvalitatīvie dati) liecina, ka dalībnieku atsauksmes par šo projektu ir ļoti pozitīvas un augstas.
Lai noskaidrotu projekta zinātniskā stipruma (kvalitātes līmeņa raksturotājus) rādītājus (ticamība un uzticamība), jāveic papildus darbus, kuru šajā projektā nebija paredzēts pildīt. Skatoties uz nākamajiem projektiem jāņem vērā divi būtiski apstākļi (faktori):
1.ticamība – tas ir zinātniskā stipruma kritērijs kvalitatīvajā stratēģijā, kas norāda kādā mērā kvalitatīvais pētījums (projekts) patiesi atspoguļo pētāmo parādību vai procesu; piemēram, pētījuma (projekta) dalībnieka kāda pieredzes aspekta dinamiku;
2.uzticamība – zinātniskā stipruma kritērijs kvalitatīvajā stratēģijā, kas norāda uz pētījuma (projekta) gaitā izveidotās struktūras un atrasto rezultātu neapstrīdamu loģiku un kvalitāti.


5. Kvalitātes standarti I: Pamatprincipi /Quality standards I: Basic principles /

In this section and in the following three sections, all questions refer to the Erasmus quality standards. You have committed to the quality standards in your project application. Before replying, we recommend that you read the standards again so that your replies best address the topics covered. You may read the quality standards on the Europa web: here

Pamatprincipi:

 1. Inclusion and diversity /Iekļaušana un daudzveidība/
 2. Environmental sustainability and responsibility /Vides ilgtspēja un atbildība/
 3. Digital education – including virtual cooperation, virtual mobility and blended mobility /Digitālā izglītība – tostarp virtuālā sadarbība, virtuālā mobilitāte un jauktā mobilitāte/
 4. Active participation in the network of Erasmus organisations /Aktīva dalība Erasmus organizāciju tīklā/

5.1. Princips Nr. 1: Iekļaušana un daudzveidība /Principle No. 1: Inclusion and diversity /

Activity Type: Job-shadowing
Number of participants with fewer opportunities: 0

5.1.1. Vai vēlaties sniegt papildu komentārus vai informāciju par iekļaušanas dimensiju jūsu projektā? /Would you like to provide any further comments or information about the inclusion dimension in your project? /

Pasaulē aizvien pastāv izvairīšanās no neiecietības, diskriminācijas un nevienlīdzības. Ne katram cilvēkam ir piekļuve izglītībai, veselības pakalpojumiem, darba iespējām, mājoklim, drošībai sabiedrībā, neatkarīgi no viņu izcelsmes, reliģijas, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, intelektuālās spējas, dzimuma, finansiālās situācijas, cita starpā. Ņemot vērā apstākli, ka projekta koordinātors ir Nodibinajums “Health Institute”, kura dislokācijas vieta atrodas Austrumeiropas lauku reģionā, projekta ietvaros visos tā posmos tika aktualizēta informācija par šādām tēmām:
1. “Sociālā iekļaušana”;
2. “Sociālā iekļaušana laukos”;
3. “Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļaušana”;
4. “Prasmes un kvalifikācija”.
Tas saskan ar Health Institute mērķi – sabiedriskā labuma darbība pieaugušo izglītībā, pētniecībā, teorijas un prakses sasaistē.

Vairāk šeit: https://alnet.lv/document/projekta-21-23-atskaite/

Avoti:

5.2. Princips Nr. 2: Vides ilgtspēja un atbildība /Principle No. 2: Environmental sustainability and responsibility /

Activity Type: Job-shadowing
Number of participants using sustainable means of transport (green travel)-0

5.2.1. Vai vēlaties sniegt papildu komentārus vai informāciju par vides ilgtspējības un atbildības dimensiju jūsu projektā? /Would you like to provide any further comments or information about the dimension of environmental sustainability and responsibility in your project? /

Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kur šodienas vajadzību apmierināšana neapdraud nākamo paaudžu iespējas apmierināt savējās. Mūsu projektā tai bija trīs dimensijas Eiropas kontekstā – ekonomiskā, sociālā un apkārtējās vides.
Plānojot, īstenojot un vērtējot mūsu projekta attīstības ilgtspēju, mēs ievērojām četrus pamatprincipus:
1.Daudzveidība ir uzskatāma par nepieciešamu priekšnoteikumu jebkuras sistēmas (tajā skaitā arī sabiedrības) tālākai attīstībai.
2.Subsidiaritāte jeb pašpārvalde nozīmē visa veida funkcijas zemākajā iespējamā pārvaldes līmenī.
3.Sadarbības princips akcentē horizontālo, nehierarhisko mijiedarbību nozīmību.
4.Piedalīšanās jeb līdzdalības princips atbilst demokrātijas pamatidejām un ir pamats pieeju daudzveidībai.

5.3. Princips Nr. 3: Digitālā izglītība /Principle No. 3: Digital education /

Activity Type: Job-shadowing
Number of participants in blended mobility activities-0

5.3.1.  Vai projekta īstenošanas laikā izmantojāt EPALE? /Did you use EPALE during the implementation of your project? /

YES

5.3.2. Kā jūs izmantojāt EPALE? /How did you use EPALE? /

Visi mūsu projekta dalībnieki ir EPALE lietotāji.
Viens no dalībniekiem (Aivars Lasmanis) ir EPALE vēstnieks.
Mūsu skatījumā EPALE ir eiropeiska atvērtas dalības daudzvalodu kopiena pieaugušo izglītības speciālistiem, ieskaitot pieaugušo pasniedzējiem un treneriem, konsultantiem un atbalsta personālam, zinātniekiem un akadēmiķiem, kā arī politikas veidotājiem.
Mēs izmantojām visus EPALE labumus:

1.EPALE Resursu centrā bija pieejami vairāk nekā 3000 resursu, tostarp paraugprakses piemēri, pedagoģiskie materiāli un pētījumu rezultāti, kas  noderēja mūsu projekta īstenošanā.

2.EPALE pastāvēja iespēja augšupielādēt informāciju par pasākumiem, kas saistīti ar projektiem, ievietojot to EPALE kalendārā, vai arī dalīties ar jaunumiem sadaļā “Ziņas”. Tas palīdz pilnībā izpildīt visus projekta uzdevumus no idejas definēšanas līdz projekta rezultātu izplatīšanai sabiedrībā.
3.EPALE piedāvāja arī vairākas kopienām paredzētas iespējas:
3.1.tematiskās lapas, kas ietver diskusijas par aktuāliem pieaugušo izglītības jautājumiem;
3.2.prakses kopienas, kur kopīgot informāciju par pieaugušo izglītības tēmām (ja nevar atrast savām vajadzībām atbilstošu kopienu, var izveidot jaunu kopienu, iesniedzot pieprasījuma veidlapu);
3.3.partneru meklēšanas rīks, kas ļauj meklēt potenciālos partnerus vai izveidot savu uzaicinājumu;
3.4.sadarbības telpas, kur apspriest iespējamās projektu idejas, izstrādāt projektu pieteikumus un dalīties ar dokumentiem, nepārslogojot savu e-pastu;
3.5.EPALE aplāde, lai uzzinātu plašāku informāciju par pieaugušo izglītību Eiropā (vienkārši ievadot sākuma lapas meklēšanas logā “aplāde” vai apmeklējot EPALE lapu vietnē Soundcloud, kur vara atrast visas pieejamās epizodes).
Jāņem vērā apstāklis, ka mūsu projekts tiek finansēts no programmas Erasmus+. Tātad projekta rezultātus vajag augšupielādēt Eiropas projektu rezultātu platformā (EPRP; URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ ). Jāņem vērā, ka jautājumi par Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas platformu jāadresē nacionālai valsts aģentūrai. Ja projekta dalībnieks vēlas, lai EPALE vietnē būtu pieejama saite uz konkrēta projekta rezultātiem, jāsazinās ar palīdzības dienestu, nosūtot e-pastu uz adresi helpdesk@epale-support.eu.

5.3.Vai vēlaties sniegt papildu komentārus vai informāciju par digitālo dimensiju jūsu projektā? /Would you like to provide any further comments or information about the digital dimension in your project? /

Visa projekta garumā mēs esam ņēmuši vērā apstākļus (faktorus), ka projektā iekļautajām organizācijām:
1.jāizmanto digitālie rīki un mācīšanās metodes, lai papildinātu fiziskos mobilitātes pasākumus un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām;
2.maksimāli jāizmanto digitālie rīki, tiešsaistes platformas un citas iespējas, kuras šim mērķim paredzētas programmas ietvaros.
COVID-19 pandēmija mums to spieda darīt pilnā apmērā. Mēs izmantojām digitālos rīkus, e-mācīšanās metodes, tiešsaistes platformas, datu bāzes, datu bankas un zināšanu bāzes.
Būtībā visas mūsu apzinātās (un arī neapzinātās) aktivitātes veiksmīgi iekļāvās projekta digitālajā dimensijā un ļāva sistēmiski virzīties uz projekta mērķi – izveidot digitālo pāreju NVO izglītībā un apmācībā.

5.4. Kā jūsu organizācija piedalījās Erasmus+ organizāciju tīklā, kā aprakstīts Erasmus kvalitātes standartos? /In which ways did your organisation participate in the network of Erasmus+ organisations, as described in the Erasmus quality standards? /

ERASMUS+ sistēma ir izveidota tā, ka organizācijas, kuras vēlas piedalīties “Erasmus+”, var iesaistīties dažādās attīstības un tīklu veidošanas darbībās, kuru vidū ir:
1.personāla profesionālo prasmju stratēģiska pilnveidošana;
2.organizatorisko spēju nostiprināšana un starptautisku sadarbības partnerību veidošana ar citu valstu organizācijām, lai sasniegtu novatoriskus rezultātus vai īstenotu labākās prakses apmaiņu.
Mūsu organizācijas ieguvums ir vērā ņemams, jo mēs izmantojām iespējas uzlabot:
1.spējas darboties starptautiskā līmenī;
2.vadības metodes;
3.piekļuvi plašākam finansējuma iespēju un projektu klāstam;
4.spējas sagatavot un vadīt projektus;
5. pēcpasākumus, kad tie beigušies;
6. interesantākas iespējas izglītojamajām personām un iesaistīto organizāciju personālam.


6. Kvalitātes standarti II: Laba mobilitātes pasākumu vadība /Quality standards II: Good management of mobility activities /

Laba mobilitātes pasākumu vadība sevī ietver:

 1. Core tasks – keeping ownership of the activities /Pamatuzdevumi – saglabāt atbildību par aktivitātēm/
 2. Supporting organisations, transparency and responsibility /Atbalsta organizācijas, caurskatāmība un atbildība/
 3. Contributions paid by participants /Dalībnieku iemaksas/
 4. Integrating results of mobility activities in the organisation /Mobilitātes aktivitāšu rezultātu integrēšana organizācijā/
 5. Developing capacity /Attīstīt kapacitāti/
 6. Regular updates /Regulāri atjauninājumi/
 7. Gathering and using participants’ feedback /Dalībnieku atsauksmju vākšana un izmantošana/

6.1. Kas bija personas, kas mainīja jūsu projektu pamatuzdevumus? Kā jūs novērtētu viņu sniegumu? Kurš bija atbildīgs par viņu darba uzraudzību un kā tika veikta uzraudzība? /Who were the persons in change of implementing core tasks in your projects? How would you assess their performance? Who was in charge of supervising their work and how was the supervision done? /

Ja arī mēs kaut ko mainījām, tad vispirms to mēs noskaidrojām paši savā organizācijā. Nepieciešamības gadījumā – saskaņojām ar mūsu sadarbības partneriem. Gadījumā, ja projekta pamatuzdevumu maiņa bija būtiska, mēs konsultējāmies ar mūsu darba uzraudzītāju – Latvijas Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).
Mūsu projekta visos posmos mūsu un VIAA darbinieku sadarbība (mēs viņus uztvērām kā mūsu labvēļus, nevis uzraugus) bija ļoti kvalitatīva. Tā izpaudās:
1.darba procesā (plānošanā, motivācijas radīšanā, plāna īstenošanā);
2.projektam nepieciešamās informācijas ieguvē;
3. dažādu nestandarta situāciju un izaicinājumu risināšanā;
4.atbilžu sniegšanā uz mūsu prasībām un lūgumiem projekta kontekstā;
5.uc.
Savukārt mēs, lai noskaidrotu nepieciešamību kaut ko mainīt, ņēmām palīgā:
1)ERASMUS+ tīmekļa vietni (URL: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/) pieejamos resursus (datu bāzes un zināšanu bāzes);
2)akadēmisko aprindu ieteikumus;
3)pieredzējušu NVO pārstāvju pieredzi;
4)metodoloģiju (veidu, kā organizēt zināšanas noteiktā realitātes sfērā).
Piemēram, mūsu projektā pamatuzdevumus (ja tas bija nepieciešams), konsultējoties ar kolēģiem no Latvijas un Ziemeļitālijas, mainīja pedagoģijas doktors Aivars Lasmanis.
Mēs uzskatām, ka mūsu, mūsu partneru, mūsu uzraudzītāju sniegums bija izcils, jo tika izmantoti visi iespējamie zinātniskā kvalitātes (stipruma) noteikšanas elementi. Praksē tā izpaudās kā triangulācija. “Septiņas reizes nomēri – vienreiz nogriez”. Projektā mēs ņēmām vērā mūsu pieredzi – “Teorija bez prakses ir mirusi, prakse bez teorijas ir akla”.


1.Please upload a copy of your contract with each paid supporting organisation in section Annexes

2.Number of participant reports indicating that organisations other than the sending and hosting organisation have taken part in the setting up and implementation of your mobility: 0


6.2. Ja jūsu projektā ir iesaistītas atbalsta organizācijas, lūdzu, noteikti norādiet tās ziņošanas rīkā. Ja nebija iesaistītas atbalsta organizācijas, lūdzu, īsi paskaidrojiet, kas varēja likt dalībniekiem pozitīvi atbildēt uz iepriekš minēto jautājumu. /In case there have been supporting organisations involved in your project, please make sure to declare them in the reporting tool. If no supporting organisations were involved, please briefly explain what may have led participants to answer positively to the above question. /

Sagatavošanās vizīšu laikā mēs ar uzņemošo organizāciju Europe for All vienojāmies, ka projekta mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei nepiešama ne tikai Europe for All pieredze vien. Šim nolūkam mēs noteicām projekta populāciju, izveidojām mērķpopulāciju, izveidojām pētāmo izlasi. Rezultātā mūsu redzeslokā bija 26 Ziemeļitālijas NVO, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītību. Mobilitātes laikā darba ēnotājs darba uzdevumos bija iekļauti tādi uzdevumi kā izzināt:
1. darba ēnošanas vidi;
2. procesus, kuri norisinās vidē;
3. vides (NVO) spējas;
4. organizācijas misiju, vērtības, vīziju, u.c. organizācijas raksturlielumus.
Tādā veidā darba ēnotāji caur prakstiskām darbībām par noteiktu tēmu no atsevišķām mozaīkas daļām spēja iegūt nepieciešamo un pietiekamo informāciju, lai beigu beigās varētu salikt kopā organizācijas stratēģiju un taktikas.


1.Number of participants indicating they have been asked to pay a fee in order to participate in Erasmus+ mobility activity: 0


6.3. Kādas maksas vai iemaksas ir pieprasītas no dalībniekiem? Kāpēc bija jāprasa šīs iemaksas?/What kind of fees or contributions have been asked from the participants? Why was it necessary to ask for these contributions? /

Nekādas maksas vai iemaksas no dalībniekiem netika pieprasītas.

6.4. Kā jūs nodrošinājāt, ka dalībnieku ieguldījumu esamība nerada negodīgus šķēršļus dalībai jūsu projektā (īpaši attiecībā uz dalībniekiem ar mazākām iespējām)? /How did you ensure that the existence of participant contributions does not create unfair barriers for participation in your project (especially concerning participants with fewer opportunities)? /

Projekta gaitā dalībnieki apguva zināšanas un prasmes par ERASMUS+ kvalitātes standartiem. Kompetenču apguves laikā dalībnieki iepazinās ar tādām tēmām, kā:1. ERASMUS+ kvalitātes pamatprincipi; 2. Sekmīga mobilitātes pasākumu pārvaldība; 3. Kvalitātes un atbalsta nodrošināšana dalībniekiem; 4. Projekta rezultātu un zināšanu par programmu izplatīšana.
Galvenā dalībnieku atziņa pēc kompetenču apguves – ERASMUS+ kvalitātes standarti pastāv, lai nodrošinātu visiem dalībniekiem labu mobilitātes pieredzi un mācīšanās rezultātus, kā arī nodrošinātu, ka visas organizācijas, kuras saņem programmas finansējumu, veicina tās mērķu sasniegšanu.
Šāda audzināšana ir pozitīvo ieradumu veidošanas galvenais nosacījums pareizai projekta norisei. Tā iepazīstina projekta dalībnieku ar kultūru, kas ļauj saprast Eiropas Savienības būtību. Galvenais mērķis – palīdzēt veidot un attīstīt dalībnieka labākās īpašības pilnvērtīgai, godīgai dzīvei.

6.5. Ko jūs esat darījis, lai īstenoto mobilitātes aktivitāšu rezultātus integrētu savas organizācijas regulārajā darbā? Kādi bija jūsu centienu rezultāti? /What have you done to integrate the results of implemented mobility activities in your organisation’s regular work? What were the results of your efforts? /

Health Institute stratēģijas pamatā ir tādas pamatvērtības kā godīgums, patiesums, atbildība. Tās var iznīcināt ar naudu, bailēm un meliem/puspatiesībām. Mēs esam iemācījušies nebaidīties no sistēmām, kuru darbības pamatā ir dzīšanās pēc naudas, meli un puspatiesības, baiļu kultivēšana. Viens no jaudīgākajiem mūsu ieročiem ir zinātne. Tumsonība nemīl zinātni, jo tā dod apgaismību. Tāpēc, lai īstenoto mobilitātes aktivitāšu rezultātus integrētu mūsu organizācijas regulārajā darbā:
1.mēs veicām visas nepieciešamās un pietiekamās mobilitātes aktivitātes projekta ietvaros;
2.mēs regulāri, iespēju robežās, pārbaudījām mobilitātes aktivitāšu iegūto rezultātu zinātnisko stiprumu (kvalitāti) pēc šādiem kritērijiem:
2.1.vispārīgie zinātniskā stipruma (zinātniskuma) kritēriji:
2.1.1.patiesums (angļu valodā truth-value);
2.1.2.lietojamība (angļu valodā applicability);
2.1.3.konsekventums (angļu valodā consistency);
2.1.4.neitrālums (angļu valodā neutrality);
2.2.zinātniskā stipruma kvantitatīvās stratēģijas kritēriji:
2.2.1.noturīgums; drošums (angļu valodā reliability);
2.2.2.iekšējā pamatotība (angļu valodā internal validity);
2.2.3.ārējā pamatotība (angļu valodā external validity);
2.2.4.objektīvums (angļu valodā objectivity);
2.3.zinātniskā stipruma kvalitatīvās stratēģijas kritēriji:
2.3.1.ticamība (angļu valodā credibility);
2.3.2.pārnesamība (angļu valodā transferability);
2.3.3.uzticamība (angļu valodā dependability);
2.3.4.apstiprināmība (angļu valodā confirmability).
Mobilitātes aktivitāšu rezultātu integrācija mūsu organizācijas regulārajā darbā tiek atspoguļota mūsu organizācijas tīmekļa vietnē https://alnet.lv/
Mobilitātes aktivitāšu rezultātu integrācijas gaita mūsu organizācijas regulārajā darbā tiek atspoguļota mūsu organizācijas projektu tīmekļa vietnē https://networks.lv/
Mūsu centienu rezultāti tiek atspoguļoti mūsu organizācijas tīmekļa vietnē https://alnet.lv/ un mūsu organizācijas projektu tīmekļa vietnē https://networks.lv/

6.6. Kā, jūsuprāt, jūsu organizācijas spēja strādāt starptautiski ir uzlabojusies, pateicoties Erasmus+ un jo īpaši organizatoriskā atbalsta fondiem? Ja iespējams, norādiet piemērus par ieguldījumiem, ko esat veicis savas organizācijas kapacitātes uzlabošanai. /In which way do you think your organisation’s capacity to work internationally has improved thanks to the funds received from Erasmus+, and organisational support funds in particular? If possible, please mention examples of investments you have made to improve your organisation’s capacity. /

Health Institute ir jaunpienācējs ERASMUS+ kustībā (programmā). Iepriekš mums bija izveidotas izcilas kompetences pētniecībā starptautiskā līmenī, kuras veidojās 43 gadu garumā. Izglītības darbinieka kompetences nesastāv tikai no pētnieciskām kompetencēm vien. Papildus bija nepieciešamas kā minimums pedagoģiskās un organizatoriskās kompetences. Tās mēs papildinājām darba ēnošanas gaitā mobilitātes ietvaros.
Mobilitātes ietvaros mēs pilnveidojām kompetences organizācijas vadības sistēmas arhitektūras veidošanā un pilnveidē. Mēs iemācījāmies šādus organizācijas vadības galvenos stratēģijas un taktikas veidošanas uzdevumus, kas ļautu organizācijai pilnvērtīgi strādāt starptautiskā plāksnē:
1. Organizācijas attīstības virziens
1.1. Nākotnes vīzijas radīšana
1.2. Vadības un darbinieku atdeves nodrošināšana
1.3. Pārvaldības īstenošana – nodrošināt procesa atbilstību vērtībām, ētiskām un leģitīmām normām un uzņemties risku kopējo mērķu sasniegšanai
2. Pārmaiņu veicināšana
2.1. Jauninājumu ieviešana
2.2. Pārmaiņu vadīšana
3. Rezultātu sasniegšana
3.1. Organizācijas vadīšana, lai gūtu rezultātus un sasniegtu izvirzītos mērķus
3.2. Darba procesa vadīšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus
3.3 .Projektu vadīšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus
4. Klientu (izglītojamā) vajadzību ievērošana
4.1. Klientu iepazīstināšana ar produktu/pakalpojumu
4.2. Iepirkuma loģistika (līgumu slēgšana, u.c.)
4.3. Iepazīstināšana ar ražošanas loģistikas pamatelementiem
4.4. Sadales loģistika
4.5. Klientu problēmu risināšana
4.6. Kvalitātes nodrošināšana
5. Darbs ar cilvēkiem
5.1. Kontaktu veidošana
5.2. Partnerattiecību un sadarbības attīstība
5.3. Darbinieku vadīšana
6. Resursu izmantošana
6.1. Finanšu resursu pārvaldība
6.2. Produktu/pakalpojumu nodrošināšana
6.3. Materiālo resursu un tehnoloģiju pārvaldība
6.4. Datu, informācijas un zināšanu pārvaldība
7. Sevis un savu kompetenču vadība
7.1. Ieguldījumu kontrole
7.2. Kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) pilnveidošana


Dalībnieku iesniegto ziņojumu procentuālais daudzums – 100%


7. Kvalitātes standarti III: Kvalitātes nodrošināšana un atbalsts dalībniekiem /Quality standards III: Providing quality and support to the participants /

Kvalitātes nodrošināšana un atbalsts dalībniekiem sevī ietver:

 1. Practical arrangements /Praktiski pasākumi/
 2. Health, safety and respect of applicable regulation /Veselība, drošība un piemērojamo noteikumu ievērošana/
 3. Selection of participants /Dalībnieku atlase/
 4. Preparation /Sagatavošana/
 5. Monitoring and mentoring /Uzraudzība un mentorings/
 6. Support during the activity /Atbalsts aktivitātes laikā/
 7. Linguistic support /Lingvistiskais atbalsts/
 8. Definition of learning outcomes Mācību rezultātu definīcija
 9. Evaluation of learning outcomes /Mācību rezultātu vērtēšana/
 10. Recognition of learning outcomes /Mācību rezultātu atzīšana/

7.1. Kā jūs organizējāt praktiskus un loģistikas pasākumus saviem dalībniekiem? Kādas kvalitātes pārbaudes jūs veicāt, lai pārliecinātos, ka pasākumi ir pietiekami kvalitatīvi? /How did you organise practical and logistic arrangements for your participants? What kind of quality checks did you perform to make sure that the arrangements were of sufficient quality? /

Projekta komandā bija profesionāls izglītības darbinieks ar 43 gadu pieredzi un profesionāls loģistiķis ar 12 gadu pieredzi (Aivars Lasmanis). Viņš projektā vadīja organizatorisko un pētniecisko (zinātnisko) darbu pēc labākajiem zinātnes standartiem. Visiem iepriekšējās sadaļās minētiem praktiskajiem un loģistikas pasākumiem nepārtraukti tika noskaidrots zinātniskais stiprums pēc šādiem projekta kvalitātes kritērijiem:
1.vispārīgie zinātniskā stipruma (zinātniskuma) kvalitātes kritēriji:
1.1.patiesums (angļu valodā truth-value);
1.2.lietojamība (angļu valodā applicability);
1.3.konsekventums (angļu valodā consistency);
1.4.neitrālums (angļu valodā neutrality);
2.zinātniskā stipruma kvantitatīvās stratēģijas kvalitātes kritēriji:
2.1.noturīgums; drošums (angļu valodā reliability);
2.2.iekšējā pamatotība (angļu valodā internal validity);
2.3.ārējā pamatotība (angļu valodā external validity);
2.4.objektīvums (angļu valodā objectivity);
3.zinātniskā stipruma kvalitatīvās stratēģijas kvalitātes kritēriji:
3.1.ticamība (angļu valodā credibility);
3.2.pārnesamība (angļu valodā transferability);
3.3.uzticamība (angļu valodā dependability);
3.4.apstiprināmība (angļu valodā confirmability).
Praksē tas izpaudās kā:
1.veselības, drošības un citu projektam piemērojamo noteikumu ievērošana;
2.dalībnieku atlase dažādām aktivitātēm;
3.dažādu aktivitāšu sagatavošana;
4.atbalsts aktivitāšu laikā;
5.lingvistiskais atbalsts (ja bija nepieciešams);
6.mācību rezultātu definēšana, vērtēšana un atzīšana;
7.u.c.

7.2. Kādas juridiskās prasības saistībā ar dalībnieku veselību un drošību uzskatījāt par piemērojamām jūsu īstenotajām aktivitātēm? Kā jūs viņus uzrunājāt? /What legal requirements related to health and safety of participants did you identify as applicable for the activities that you have implemented? How did you address them? /

Katram mobilitātē iesaistītajam dalībniekam bija Platīna programmas apdrošināšanas polise, kuras ietvaros ārkārtas situācijā mobilitātes dalībnieks:
1. varēja saņemt atlīdzību par medicīniskajiem izdevumiem gan ārvalstīs, gan Latvijā;
2. atlīdzību par naudas vai bagāžas zādzību;
3. tulkošanas pakalpojumiem ārkārtas situācijā;
4. reisa atcelšanu dabas stihiju dēļ;
5. vietas atteikumu lidmašīnā;
6. aizvietojošo transportu, ja dalībnieka reiss kavējas, bet dalībniekam jāpaspēj uz svarīgu pasākumu;
7. u.c. labumus, kuri saistīti dalībnieka veselību un drošību.
Platīna programmas apdrošināšanas polises izmaksas bija ļoti zemas, jo Health Institute dalībnieki citos projektos ilgstoši izmantoja šādu pakalpojumu un ir apdrošināšanas kompānijas pastāvīgais klients.
Mobilitātes dalībnieku vērtējums par veselību un drošību projekta laikā ir ļoti pozitīvs un augsts.

7.3. Kā jūs atlasījāt dalībniekus savām mobilitātes aktivitātēm? Ja jūsu pieeja dažādām dalībnieku kategorijām (piemēram, izglītojamajiem un darbiniekiem) bija atšķirīga, lūdzu, noteikti iekļaujiet informāciju par visām kategorijām. /How did you select the participants for your mobility activities? If your approach was different for different categories of participants (e.g. learners and staff), please make sure to include information covering all categories /

Ņemot vērā apstākli, ka ERASMUS+ programmas mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu visos tās pasākumos, projekta dalībnieku atlase mobilitātei tika veikta balstoties uz:
1.pārredzamības principu;
2.taisnīguma principu;
3.iekļaušanās principu.
1.PĀRREDZAMĪBAS PRINCIPA IEVĒROŠANA
Nosūtošā un uzņemošā organizācija parakstīja mobilitātes līgumus gan starp organizācijām, gan starp organizācijām un dalībniekiem. Mērķis – nodrošināt pārredzamu un efektīvu sagatavošanos apmaiņai un vienotos, kā tiks atzītas pabeigtās mobilitātes (EUROPASS sertifikāti). Parakstītajos dokumentos bija izklāstītas iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.
Projekta ietvaros tika veikta dalībnieka atlase (konkurss). Par labāko tika atzīta tā kandidatūra, kura saņēma visaugstāko novērtējumu par piemērotību mobilitātes veikšanai.
Lai sasniegtu projekta mērķi, katrs projekta dalībnieks veica divas darba ēnošanas par konkrētu tēmu:
1.dalībnieks:
1.1.“Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”;
1.2.“Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”.
2.dalībnieks:
2.1.“Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”;
2.2.“Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
3.dalībnieks:
3.1.“Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”;
3.2.“Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.
Darba ēnošanas laikā dalībnieki vadījās pēc Erasmus 2021.-2027. kvalitātes standartiem (skat. EUROPASS sertifikāti pielikumos).
Darba ēnošanas dalībnieku iesniegto informāciju par darba ēnošanas rezultātiem (portfolio) projekta īstenotājs ievietojis tīmekļa vietnēs https://networks.lv/ un https://alnet.lv/
2.TAISNĪGUMA PRINCIPA IEVĒROŠANA
Taisnīguma izpratne ir cieši saistīta ar konkrētā sabiedrībā pastāvošiem vērtību priekšrakstiem. Projekta taisnīguma principa ievērošanas sistēma– būt Taisnīgiem, Patiesiem un Atbildīgiem visos projekta aspektos.
3.IEKĻAUŠANĀS PRINCIPA IEVĒROŠANA
Projektā tika iekļauti ERASMUS+ iekļaušanas satvara sistēma, kurā definētas skaidras norādes nepieciešamībai uzlabot vienlīdzības un iekļaušanas principu Eiropas izglītības telpā un ir pilnībā atbilstošs Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 1.principam (ikvienam ir tiesības uz izglītību).
Projekta iekļaušanas stratēģija:
1.vienotas definīcijas dažādās projekta mērķgrupās un konkrētus ar iekļaušanu saistītus mērķus;
2.dalībniekiem projektā pieejamo aktivitāšu aprakstu, lai nodrošinātu to visplašāko pieejamību;
3. dažāda veida norādes ar mērķi vieglāk izprast un veikt projektu;
4.avotus, lai smeltos iedvesmu un iepazītu labo praksi iekļaušanas jomā Erasmus+ programmā.

7.4. Lūdzu, aprakstiet sagatavošanās pasākumus, kas tiek piedāvāti jūsu mobilitātes aktivitāšu dalībniekiem. Ja jūsu pieeja bija atšķirīga dažādām dalībnieku kategorijām (piemēram, izglītojamajiem un darbiniekiem), lūdzu, iekļaujiet informāciju par visām kategorijām. /Please describe the preparation activities offered to participants in your mobility activities. If your approach was different for different categories of participants (e.g. learners and staff), please make sure to include information covering all categories. /

Pirms katras mobilitātes mūsu organizācija veica sagatavošanās pasākumus.
Pirmā sagatavošanās vizītes (PV1) mērķis – iepazīšanās, sadarbības uzsākšana ar uzņemošo organizāciju. Lai sasniegtu PV1 mērķi tika izpildīti pieci uzdevumi, kur katrā no uzdevumiem bija vairāki subuzdevumi (apakšuzdevumi):
1. Izzināt darba ēnošanas VIDI.
2. Izzināt DARBĪBAS (PROCESUS).
3. Izzināt SPĒJAS.
4.Izzināt organizācijas VĒRTĪBAS.
5. Izzināt potenciālā DARBA ĒNOTĀJA identitātes atbilstību VIDEI un DARBĪBĀM (PROCESIEM) jeb PROJEKTAM.
Otrā sagatavošanās vizītes (PV2) mērķis – sadarbības uzsākšana ar uzņemošo organizāciju, iepazīšanās ar potenciālo darba ēnošanas organizāciju vidi, tur notiekošajiem procesiem, spējām, stratēģijas instrumentiem (vērtībām, misiju, vīziju).
PV2 laikā:
1. noskaidrota populācija – projektā iesaistīto NVO kopumu, uz ko turpmāk koncentrējās projekts un uz kuru turpmāk tika attiecināti projekta rezultāti;
2. izveidota mērķpopulācija – elementu (NVO) kopumu, kas atbilda projekta mērķim un uzdevumiem (noteiktiem mērāmiem kritērijiem);
3. izveidota pētāmā izlase – 26 Ziemeļitālijas NVO, kuras nodarbojas ar pieaugušo izglītību;
4. atrastas NVO, no kurām var iegūt informācijas un zināšanu vispārināšanu jeb ģeneralizāciju, t.i., kritēriju, kas norāda uz to, cik lielā mērā projekta rezultāti ir pārnesami uz citu kontekstu, piemēram uz Health Institute;
5. noskaidrotas darba ēnotāju nepieciešamās un pieteikamās kompetences projekta mērķu sasniegšanai;
6. darba ēnošanas tematu definēšana, to sadale starp darba ēnotājiem (projekta dalībniekiem):
6.1. “Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas” (A.Lasmanis pirmajā darba ēnošanā);
6.2. “Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei” (A.Lasmanis otrajā darba ēnošanā);
6.3. “Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs” (G.Lasmane pirmajā darba ēnošanā);
6.4. “Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts” (G.Lasmane otrajā darba ēnošanā);
6.5. “Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs” (R.Karlsone pirmajā darba ēnošanā);
6.6. “Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts” (R.Karlsone otrajā darba ēnošanā).

7.5. Kādus uzraudzības un mentoringa pasākumus jūs ieviesāt, lai izsekotu dalībnieku mācību rezultātiem? Ja jūsu pieeja bija atšķirīga dažādām dalībnieku kategorijām (piemēram, izglītojamajiem un darbiniekiem), lūdzu, iekļaujiet informāciju par visām kategorijām. /What kind of monitoring and mentoring arrangements did you in place to track the learning outcomes of your participants? If your approach was different for different categories of participants (e.g. learners and staff), please make sure to include information covering all categories. /

Health Institute stratēģijas pamatā ir tādas pamatvērtības kā godīgums, patiesums, atbildība. Lai kvalitatīvi izsekotu dalībnieku mācību rezultātu godīgumam, patiesumam, atbildībai, kā viens no jaudīgākajiem instrumentiem tika izmantota zinātne. Tumsonība nemīl zinātni, jo tā dod apgaismību.
Tā kā mobilitātes dalībnieki bija pabeiguši Latvijas Universitātes 72 stundu programmu “Pedagoģijas darbam ar pieaugušajiem”, sekmīgi nokārtojuši valsts eksāmeni, mēs devām katram tās dalībniekam lielu brīvības pakāpju skaitu darba ēnošanā, t.i., devām pašiem izvēlēties savu darba ēnošanas metodoloģiju. Mēs katru izvēlēto darba ēnošanas metodoloģiju apsrpriedām Health Institute valdes sēdē, akceptējām to. Katrai darba ēnošanas metodoloģijai tika izstrādāti savi mērāmi kritēriji, kurus vajadzēja atspoguļot arī ERASMUS+ sertifikātā (skatīt projekta atskaites pielikumā). Savukārt, Health Institute vadība sekoja līdzi darba ēnošanas metodoloģijas zinātniskajam stiprumam pēc šādiem kvalitātes kritērijiem:
1.vispārīgie zinātniskā stipruma (zinātniskuma) kvalitātes kritēriji:
1.1.patiesums (angļu valodā truth-value);
1.2.lietojamība (angļu valodā applicability);
1.3.konsekventums (angļu valodā consistency);
1.4.neitrālums (angļu valodā neutrality);
2.zinātniskā stipruma kvantitatīvās stratēģijas kvalitātes kritēriji:
2.1.noturīgums; drošums (angļu valodā reliability);
2.2.iekšējā pamatotība (angļu valodā internal validity);
2.3.ārējā pamatotība (angļu valodā external validity);
2.4.objektīvums (angļu valodā objectivity);
3.zinātniskā stipruma kvalitatīvās stratēģijas kvalitātes kritēriji:
3.1.ticamība (angļu valodā credibility);
3.2.pārnesamība (angļu valodā transferability);
3.3.uzticamība (angļu valodā dependability);
3.4.apstiprināmība (angļu valodā confirmability).
Praksē tas izpaudās kā intervijas, novērošana un personiskā līdzdalība, aptaujas un diskusijas, anketaptaujas, dokumentu izpēte, aktuālā statistika, pašu statistika, regulārie ziņojumi, ziņojumi izņēmuma gadījumos, zināšanu un prasmju pārbaude.

7.6. Kā nodrošinājāt atbalsta pieejamību dalībniekiem viņu aktivitāšu laikā? Kādus pasākumus jūs veicāt ārkārtas saziņai uzņemošajās un nosūtošajās organizācijās? /How did you ensure that support is available to the participants during their activities? What kind of arrangements did you make for emergency contacts at the hosting and sending organisations? /

Mēs vadījāmies pēc ERASMUS+ programmas “Dalībnieku aptaujas” (Participant Survey Form – Call 2021 – KA1 Learning Mobility of Individuals –Adult education) izstrādātajiem kritērijiem.
Health Institute ekspertu skatījumā ERASMUS+ programmā izstrādātiem kritēriji bija precīzi formulēti.
Tos bija iespējams arī mērīt.
Ņemot par paraugu “Dalībnieka aptaujas” jautājumus (kritērijus), mēs izstrādājam tiem atbilstošus vērtēšanas līmeņus.
Projekta gaitā vairākas reizes tika veikta situācijas analīze.
Projekta dalībnieki ar vērtēšanas kritērijiem tika iepazīstināti jau projekta sākumā.
Izstrādātojos kritērijos bija iekļauts arī jautājums par “ārkārtas saziņu uzņemošajās un nosūtošajās organizācijās”.
Izlasot aptaujas veidlapu jau projekta sākumā, noslēdzot ar viņiem līgumus par šiem jautājumiem, risku līmenis bija minimāls.
Rezultāti bija izcili.


 • The types of linguistic support used in our project – 0
 • Do you think that you have improved your skills in the main language used during your mobility period? 100.00%
 • Did you receive any support to improve your language skills before or during your mobility period (for example: a language course, language learning materials, language coaching or similar)? 100.00%

7.7. Ja vēlaties, varat sniegt papildu informāciju vai komentārus par lingvistisko atbalstu jūsu projektā. /If you wish, you may provide further information or comments about linguistic support in your project. /

No lingvistiskā atbalsta mūsu projektā mēs atteicāmies. Valodu apguvei mēs izveidojām savu metodiku (metožu kopu), kas neprasīja finansiālus ieguldījumus.

7.8. Lūdzu, soli pa solim aprakstiet, kā jūs definējāt dalībnieku gaidāmos mācību rezultātus. Kuras bija galvenās personas, kas bija iesaistītas šajā procesā? Kā tika iesaistītas uzņemošās organizācijas? Ja jūsu pieeja bija atšķirīga dažādām dalībnieku kategorijām (piemēram, izglītojamajiem un darbiniekiem), lūdzu, iekļaujiet informāciju par visām kategorijām. /Please describe step-by-step how did you define the expected learning outcomes for your participants. Who were the key persons involved in this process? How were the hosting organisations involved? If your approach was different for different categories of participants (e.g. learners and staff), please make sure to include information covering all categories. /

1.Projekta sākumā mēs definējām dalībnieku gaidāmos mācību rezultātus:
1.1. sasniegt projekta mērķi un izpildīt visus projekta uzdevumus caur darba ēnošanas metodoloģiju;
1.2. lai sasniegtu projekta mērķi un tiktu izpildīti visi projekta uzdevumi caur darba ēnošanas metodoloģiju, tika izstrādāti mērāmi kritēriji šādiem darba ēnošanas jautājumiem saistībā ar organizācijas vadības galvenos stratēģijas un taktikas veidošanas jautājumiem:
1.2. 1. Organizācijas attīstības virziens
1.2. 1.1. Nākotnes vīzijas radīšana
1.2. 1.2. Vadības un darbinieku atdeves nodrošināšana
1.2. 1.3. Pārvaldības īstenošana – nodrošināt procesa atbilstību vērtībām, ētiskām un leģitīmām normām un uzņemties risku kopējo mērķu sasniegšanai
1.2. 2. Pārmaiņu veicināšana
1.2. 2.1. Jauninājumu ieviešana
1.2. 2.2. Pārmaiņu vadīšana
1.2. 3. Rezultātu sasniegšana
1.2. 3.1. Organizācijas vadīšana, lai gūtu rezultātus un sasniegtu izvirzītos mērķus
1.2. 3.2. Darba procesa vadīšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus
1.2. 3.3 .Projektu vadīšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus
1.2. 4. Klientu vajadzību ievērošana
1.2. 4.1. Klientu iepazīstināšana ar produktu/pakalpojumu
1.2. 4.2. Iepirkuma loģistika (līgumu slēgšana, u.c.)
1.2. 4.3. Iepazīstināšana ar ražošanas loģistikas pamatelementiem
1.2. 4.4. Sadales loģistika
1.2. 4.5. Klientu problēmu risināšana
1.2. 4.6. Kvalitātes nodrošināšana
1.2. 5. Darbs ar cilvēkiem
1.2. 5.1. Kontaktu veidošana
1.2. 5.2. Partnerattiecību un sadarbības attīstība
1.2. 5.3. Darbinieku vadīšana
1.2. 6. Resursu izmantošana
1.2. 6.1. Finanšu resursu pārvaldība
1.2. 6.2. Produktu/pakalpojumu nodrošināšana
1.2. 6.3. Materiālo resursu un tehnoloģiju pārvaldība
1.2. 6.4. Datu, informācijas un zināšanu pārvaldība
1.2. 7. Sevis un savu kompetenču vadība
1.2. 7.1. Ieguldījumu kontrole
1.2. 7.2. Kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) pilnveidošana
Kritēriji tika mērīti. Tika noteikts to zinātniskais stiprums.
2.Galvenās personas, kas bija iesaistītas šajā procesā:
2.1.no Nodibinājuma Health Institute puses – Aivars Lasmanis, valdes priekšsēdētājs, pedagoģijas doktors;
2.2.no Europe For All (Milan, Lombardy, Italy) puses – Antonio Corigliano, European project manager presso Giovani per l’Europa organisation un Sofia Spatola, European projects assistant, Europe For All Organization;
2.3. Projekta dalībnieki ar šādām pamattēmām:
2.3.1.Aivars Lasmanis ar darba ēnošanas pamattēmu “Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”;
2.3.2.Gundega Lasmane ar darba ēnošanas pamattēmu “Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”;
2.3.3.Rūta Karlsone ar darba ēnošanas pamattēmu “Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”.

7.9. Kā jūs novērtējāt savu dalībnieku mācību rezultātus? Ja jūsu pieeja dažādām dalībnieku kategorijām (piemēram, izglītojamajiem un darbiniekiem) bija atšķirīga, lūdzu, iekļaujiet informāciju par visām kategorijām. /How did you evaluate your participants’ learning outcomes? If your approach was different for different categories of participants (e.g. learners and staff), please make sure to include information covering all categories. /

Projektā mūsu komanda vadījās pēc iegūto kompetenču novērtēšanas labās prakses principiem:
1.projekta sākumā projekta dalībnieki tika iepazīstināti gaidāmajiem mācību (darba ēnošanas) rezultātiem (projekta mērķi un izpildāmajiem uzdevumiem; turpmāk – objekts);
2.pēc tam tika izstrādāti objekta mērāmi mainīgie lielumi (jeb kritēriji, rādītāji, pazīmes) darba ēnošanas jautājumiem saistībā ar projekta tēmu;
3.dalībnieki tika iepazīstināti ar mācību vērtēšanas kritērijiem;
4.projekta vadība izstrādāja mutisku un rakstisku aptauju metodiku – jautājumu kopu, kas pēcāk tika piedāvāta darba ēnotājiem, lai iegūtu mutiskas vai rakstiskas atbildes kvantitatīvā un / vai kvalitatīvā formā;
5.darba ēnošanas gaitā notika faktoru mērījumi ar mutisku un rakstisku aptauju palīdzību;
6.iegūtie dati tika sistematizēti datu bāzē tādā formātā, lai tos pēcāk varētu apstrādāt ar SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) – prognozējošās analītikas un statistiskās analīzes programmatūras pakotnes palīdzību.
7.ar SPSS tika noteikts zinātniskais stiprums (mērīta projekta kvalitāte).
Analīzes rezultāti uzrādīja dalībnieku mācību (darba ēnošanas) rezultātus kā izcilus.


The following table summarises the information about certifications provided to participants in your project. The data includes only participants in individual staff and learner mobility activities. Please note that more than one certification can be issued per participant, so the total in the table does not correspond to the total number of participants in the project.

Europass Certificate Supplement – 6


7.10. Vai vēlaties sniegt papildu informāciju vai komentārus par jūsu izmantoto atzīšanas procesu? Lūdzu, sniedziet paskaidrojumu, ja tabulā norādīts, ka ir lielāks dalībnieku skaits, kuri nesaņēma nekādu sertifikātu. /Would you like to provide any further information or comments about the recognition process you have used? Please make sure to provide an explanation if the table above indicates that there was a larger number of participants who did not receive any certification. /

Atzīšanas procesam jābūt profesionālā ziņā neatkarīgam un jānodrošina objektivitāte un augsta kvalitāte Eiropas Savienības kontekstā. To var panākt ar kompetenci, uzticību, neatkarību, pastāvību, kā arī kultūras daudzveidību. Tas ir sarežģīts process gan projektam, gan ERASMUS+ programmai, gan Eiropas Savienībai kopumā.
Ņemot vērā mūsu pieredzi cita veida programmās (ārpus ERASMUS+), iesakām iesniegto projektu kvalitātes vērtēšanā iekļaut arī pētniecības elementu esamību projektā. Tas ļaus paaugstināt ERASMUS+ projektu kvalitāti.
PAMATOJUMS
Piemērs no mūsu projekta. Sabiedrība vēlas redzēt konkurētspējīgas mūsdienu izglītības sistēmas (pašvaldību, valstu, starpvalstu līmeņos). Tāpēc mēs savā projektā ieviesām stratēģijas un taktikas jēdzienus, kuri atrodami citās nozarēs, nebūt ne izglītībā. Šos jēdzienus izmanto organizācijas ilgtermiņa mērķu un uzdevumu noteikšanā. Tajā ietilpst arī šo mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamo darbību virziena nospraušana un resursu paredzēšana.Projekta rezultāti rāda, ka veiksmīgi izveidota stratēģija, kas balstīta uz loģiski pamatotu lēmumu virkni pielāgotu situācijai, spēj nodrošināt organizācijas konkurētspēju un izcelt to līdzīgu organizāciju vidū. Projekta gaitā paradījās apstāklis, ka daudzi stratēģiju traktē kā teorētisku priekšmetu, nevis kā praktisku lēmumu pieņemšanas metodi. Tāpēc projekta gaitā mēs veidojām sasaisti starp teoriju un praksi. Līdz ar to projekta nemanot tika piesaistīta lietišķā pētniecība – zināšanu meklēšanu, izmantojot zinātniskas metodes, lai konstatētu jaunus faktus, atrisinātu pieaugušo izglītības konkurētspējas problemātiku (problēmu kopu), pierādītu jaunas idejas, iespējams, turpmāk – attīstītu jaunas teorijas pieaugušo izglītībā. Tas būtiski uzlaboja projekta kvalitāti.


8. Kvalitātes standarti IV: Dalīšanās ar rezultātiem un zināšanām par programmu /Quality standards IV: Sharing results and knowledge about the programme /

Dalīšanās ar rezultātiem un zināšanām par ERASMUS+ programmu sevī ietver:

 1. Sharing results within the organisation /Rezultātu apmaiņa organizācijā/
 2. Sharing results with other organisations and the public /Rezultātu apmaiņa ar citām organizācijām un sabiedrību/
 3. Publicly acknowledging European Union funding /Publiski atzīstot Eiropas Savienības finansējumu/

The following table summarises replies of participants when asked if they were aware that their mobility was funded by Erasmus+ – 100.00%


8.1. Ko jūs esat darījis, lai jūsu organizācijas dalība programmā Erasmus+ būtu plaši pazīstama jūsu organizācijā? Kādas iespējas radījāt dalībniekiem dalīties savā Erasmus+ mobilitātes pieredzē ar saviem vienaudžiem? /What have you done to make your organisation’s participation in Erasmus+ widely known within your organisation? What kind of opportunities did you create for participants to share their Erasmus+ mobility experience with their peers? /

Aktivitāšu STRATĒĢIJA – radīt EFEKTĪVU, ATBILDĪGU un ELASTĪGU atpazīstamības aktivitāšu pārvaldes modeli ATTĪSTĪBAI (procesam) un IZAUGSMEI (rezultātam). Šāda stratēģija ir projekta vadības plāns ilgtermiņa (vismaz 5-6 gadi) rezultātu sasniegšanai. Šāda stratēģija nosaka un parāda projekta stratēģisko mērķi, ņemot vērā tā ilgtermiņa uzdevumus, darbības programmas un resursu izmantošanu. Veiksmīgi izveidota stratēģija, kas balstīta uz loģiski pamatotu lēmumu virkni pielāgotu situācijai, spēj nodrošināt projekta rezultātu konkurētspēju un izcelt to līdzīgu projektu vidū. Mēs neslēpjam savas ambīcijas – kļūt par “Labās prakses” projektu.
TAKTIKA – rīcība veiksmīgai “Labās prakses” atpazīstamībai:
1.Apzināt esošo situāciju.
2.Saprast vājās un stiprās puses.
3.Pilnveidot un efektivizēt nepilnvērtīgos procesus aktivitātēs.
4.Noteikt mērķus katrai aktivitātei (konkrēti, sasniedzami).
5.Izplānot darbības.
6.Noteikt vērtēšanas kritērijus.
IEDZĪVINĀŠANA
Ikdienas darbā radīt potenciālu attīstībai, radīt organizācijas iekšējo dzinējspēku (organizācijas motivāciju) – iekšējas intereses, dziņas, vēlmes, nostājas, kas izraisīja cilvēkos darbību un virzīja viņus rīcībai. Tas ir stimuls (ārējā motivācija). Tas radīs jaunas vajadzības, jaunus mērķus, jaunas darbības, vajadzību pēc jaunu mērķu sasniegšanas. Tas liks dalībniekiem izturēties ar īpašu attieksmi pret darbu, kas ietvr sevī atbildību, izjūtu, ka viņa darītais darbs ir svarīgs, darbības brīvību, iespēju izmantot un uzlabot kompetences, izaugsmes iespējas.
IZPAUSMES
1.tīmekļa vietņu izveide;
2.dalība semināros un konferencēs (vieta domu apmaiņai, jaunu iedeju radīšanai);
3.jaunu projektu radīšana (vieta radošumam un inovācījām);
4.u.c.

8.2. Ko jūs esat darījis, lai dalītos ar savu darbību rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību? /What have you done to share the results of your activities with other organisations and the public? /

1. Idejas popularizēšana sākās 2013.g. Eiropas Kristīgās akadēmijā (turpmāk – Akadēmija), kad A.Lasmanis vadīja studiju kursu “Menedžments”.
2. Ideja tika izklāstīta arī Akadēmijas Senātā (A.Lasmanis – Senāta priekšsēdētājs no 2013.-2016.gg.).
3. 2015.g. – idejas aprobācija pieaugušo izglītības sociālajos uzņēmumos Latvijā un Igaunijā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā (projektos; produktu izstrādē; pakalpojumu izveidē; izglītības partnerības izveidē un nodrošināšanā projektos; intelektuālā īpašuma investīciju piesaistē izglītībā; izglītības ekspertīzē).
4. Šobrīd – idejas aprobācija studiju kursā “Sociālo projektu vadība” divās studiju programmās (Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” un 2. līmeņa profesionālajā programmā “Sociālais darbs”).
5. Šobrīd – sadarbībā ar starptautiskām organizācijām izstrādā un ievieš praksē Akadēmijas stratēģiju un taktiku. A.Lasmanis ir Satversmes sapulces priekšsēdētājs un darbojas atbilstoši Akadēmijas Satversmei; Akadēmijas Nolikumam par Satversmes sapulci; Akadēmijas Nolikumam par akadēmijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu (sevišķu uzmanību veltot šī nolikuma 1. daļai “Kvalitātes vadības sistēmas principu raksturojums Akadēmijā” un 2.daļai “Procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Akadēmijā”).
6. Panākumi atspoguļoti Akadēmijas Eiropas Sociālās Programmas (Social Agenda) dimensijā.
7. Popularizējot ideju, A.Lasmanis savā darbībā īpaši uzsver sociāla dialoga nepieciešamību studijās, jo sociālais dialogs un cilvēku nodarbinātība ir Eiropas sociālās attīstības dzinējspēks. Tas ir aprakstīts Akadēmijas materiālos, ikgadējos EZA – European Center for Workers’ Questions – starptautiskajos semināros. Rezultātā Akadēmijas studenti apgūst Eiropas sociālos procesus un savas profesionālās kompetence robežās rūpējas par sociālā darba makro līmeni.
8. Regulāra dalība Akadēmijas ikgadējās rīkotajās EZA starptautiskajās konferencēs ES Sociālajiem jautājumiem.

8.3. Ko jūs esat darījis, lai publiski atzītu Eiropas Savienības finansējumu savam projektam un lai jūsu kopienā un plašākā sabiedrībā darītu zināmu jūsu organizācijas dalību programmā Erasmus+? /What have you done to publicly acknowledge European Union funding for your project and to make your organisation’s participation in Erasmus+ known in your community and in the wider public? /

Publiska atzīšana ir viens no mūsu projekta stratēģiskiem jautājumiem. (Publiskās atdzīšanas taktiskie jautājumi atskaitē izklāstīti iepriekš.) Publiskā atzīšana ir  ilgstošs (longitudināls) process (jeb garengriezuma pasākumu virkne), kurā aktivitātes bieži vien tiek veiktas atkārtoti vienā un tajā pašā vidē.
Lai publiski atzītu Eiropas Savienības finansējumu savam projektam un lai mūsu kopienā un plašākā sabiedrībā darītu zināmu mūsu organizācijas dalību programmā Erasmus+, mēs izmantojam tādus informācijas ietekmes instrumentus un metodes kā:
1.tradicionālās reklāmas kampaņas metodes;
2.interneta reklāmu;
3.paziņojumus projektā ieinteresētām personām, kurā tiek izmantoti Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātāšu ietvaros (Training and Cooperation Activities – TCA) uzkrātie dati un zināšanas;
4.projekta prezentācijas;
5.projekta dokumentācijas publiskošana;
6.atsauksmes no projektā iesaistītajām pusēm;
7.zināšanu dokumentāciju publiskošana;
8.komunikācijas metodes;
9.individuālās un grupu sanāksmes;
10.video un audio konferences;
11.tērzēšanas;
12.preses relīzes;
13.elektronisko datubāzu izplatīšana;
14.elektronisko saziņas un konferenču līdzekļus (e-pasts, video un interneta konferences, publikācijas tīmekļa vietnēs);
15.elektroniskos projektu vadības rīkus vispasaules tīmeklī (projektu vadības un plānošanas programmatūras tīmekļa saskarnes, sapulču un virtuālā biroja programmatūru, sadarbības pārvaldības portālus un rīkus).
Mērķis – stratēģijas un taktikas ieviešanas nepieciešamība konkurētspējas paaugstināšanai, jo risinājumi atrodams tikai mūsu projekta rezultātos.
Lai veiktie pasākumi dotu vajadzīgo rezultātu, mēs sekojam līdzi tādiem veicinošiem un kavējošiem pedagoģiskiem un psiholoģiskiem dzīļu faktoriem kā pasākumu sasaiste ar kvalitāti, pasākumu juridiskais un politiskais pamats, pasākumu ietekme; individuālo datu aizsardzību apdraudējums, u.c.


9. Dalībnieku apmierinātība /Participant satisfaction /

9.1. Vispārēja apmierinātība /General satisfaction /

The following table presents the participants’ replies to the question ‘How satisfied are you with your Erasmus+ mobility experience?’ – 100.00%

 1. Overall organisation of the activity in terms of logistics and practical arrangements /Vispārējā aktivitātes organizācija loģistikas un praktisko pasākumu ziņā/ – 100,00 %
 2. Travel arrangements /Ceļojumu organizēšana/ – 100,00 %
 3. Accommodation /Izmitināšana/ – 100,00 %
 4. Insurance coverage and information about insurance /Apdrošināšanas segums un informācija par apdrošināšanu/ – 100,00 %
 5. My questions (or complaints) were addressed in a timely and helpful way /Mani jautājumi (vai sūdzības) tika izskatīti savlaicīgi un izpalīdzīgi/ – 100,00 %
 6. The teaching / training at the hosting organisation was of good quality and relevant for me / the group of learners that I have accompanied /Mācības/apmācības uzņemošajā organizācijā bija kvalitatīvas un piemērotas man/mācību grupai, kuru esmu pavadījis/ – 100,00 %
 7. I felt well received and well integrated at my hosting organisation. I / Myself and the participants in my group felt well received and well integrated at my hosting organisation. /Es jutos labi uzņemts un labi integrēts savā mitināšanas organizācijā. Es/es un manas grupas dalībnieki jutos labi uzņemti un labi integrēti manā uzņemošajā organizācijā./ – 100,00 %

9.2. Lūdzu, komentējiet dalībnieku atsauksmes, kas apkopotas šajā sadaļā. Jums vajadzētu identificēt vājās un stiprās puses un izskaidrot tās. Šajā kontekstā skaitļi, kas liecina par mazāk nekā 80% apmierinātību, tiek uzskatīti par diezgan vājiem rezultātiem. Ja pamanāt skaitļus šajā diapazonā, noteikti norādiet tos savā atbildē. /Please comment on the participants’ feedback summarised in this section. You should identify weak and strong points and explain them. In this context, figures indicating less than 80% satisfaction are considered as quite weak results. If you notice any figures in this range, make sure to address them in your reply. /

Pēc mums pieejamiem datiem, dalībnieku atsauksmes uzrāda 100% apmierinātību (skatīt projekta atskaites pielikumā).
Identificējot mobilitātes vājās un stiprās puses, secināms, esam ieguvuši jaunas prasmes grūtību pārvarēšanā, mēs esam iemācījušies ne tikai pareizi mācīties, bet arī pareizi strādāt.
Mēs esam apzinājušies, ka atrodamies uz pēcmodernisma profesionalitātes robežlīnijas, kur pieaugušo izglītotājiem ir jāstrādā ar ļoti variatīvu auditoriju, lielu dažādību un sarežģītu klientu, apstākļos, kad pieaug ētiskā neskaidrība, kad ļoti daudzas metodes un pieejas ir iespejamas un nepieciešamas, un kur parādās arvien vairak socialo grupu, kuras vēlas teikt savu vārdu.
Mobilitātes laikā dalībnieki apzinājušies, ka mūsdienu izglītotājiem viņu profesionālajā darbībā Eiropas kontekstā ir:
1.tipiskas psiholoģiskās un ētiskās kļūdas;
2.viņu darbībā novērojamo tipisko kļūdu cēloņi ir:
2.1.vispārējie , no izglītotāja neatkarīgie;
2.2.specifiskie, saistītie ar viņa personības iezīmēm.

9.3. Rezultāti /Results /

Projekta dalībnieku apmierinātība ar darba ēnošanas rezultātiem – 100,00%:

 • I have learned or improved practical skills relevant for my current job and for my professional development. 100,00 %
 • I have improved my knowledge of the subject I am teaching and of my professional field. 100,00 %
 • I have improved my organisational, management and leadership skills. 100,00 %
 • I have improved my career opportunities. 100,00 %
 • I have learned more about environmental, climate and sustainability issues. 100,00 %
 • I have changed my habits to become more sustainable. 100,00 %
 • I have a better understanding of the diversity in my society. 100,00 %
 • I am more committed to work against discrimination, intolerance, xenophobia and racism. 100,00 %
 • I am more interested in participating in elections, in other democratic processes, and in the life of my local community. 100,00 %
 • I have learned more about Europe, the European Union and European values. 100,00 %
 • I have learned more about new and useful ways to apply digital technology. 100,00 %
 • I am eager to use more digital technologies in my studies or work. 83,33 %

Key competences targeted for improvement:

 • Cultural awareness and expression – 6 dalībnieki
 • Digital and technology-based competences – 6 dalībnieki
 • Multilingualism – 6 dalībnieki

Please comment on the results reflected in the data presented in this section. Highlight the aspects you consider most relevant considering your project plan and complement this information with any other results that you think are not visible from the presented information. /Lūdzu, komentējiet rezultātus, kas atspoguļoti šajā sadaļā sniegtajos datos. Izceliet aspektus, kurus uzskatāt par visatbilstošākiem, ņemot vērā jūsu projekta plānu, un papildiniet šo informāciju ar citiem rezultātiem, kas, jūsuprāt, nav redzami no sniegtās informācijas./:

“Šajā sadaļā sniegtajos datos mums nav komentāru.”


10. Projekta mērķi un sasniegumi /Project objectives and achievements /

LV

Jūsu projekta pieteikumā ir noteikti šādi mērķi. Lūdzu, aprakstiet sasniegumus, ko esat sasniedzis attiecībā uz katru no šiem mērķiem. Saglabājiet savas atbildes saskaņā ar to, ko esat rakstījis savā pieteikumā, un ar informāciju šajā ziņojumā. Ja ieviešanas laikā jūsu pieejā ir notikušas izmaiņas, jums tās jāpaskaidro šeit.

EN

The following objectives have been defined in your project application. Please describe the achievements you have reached for each of these objectives. Keep your replies consistent with what you have written in your application and with the information in this report. If there were changes in your approach during implementation, you should explain them here.

10.1. Nosaukums /Title /

LV

Veiksmīga digitālā pāreja NVO izglītībā un apmācībā.

EN

Successful digital transition in Non-Governmental Organizations education and training.

10.2. Skaidrojums /Explanation /

LV

Saskaņā ar 21. gadsimta prasībām NVO ir jāgūst labums no digitālo prasmju apmācības programmām pieaugušajiem, lai iegūtu atbilstošas digitālās prasmes, izmantotu digitālās tehnoloģijas kursos un digitalizētu administrāciju. Personāls ar pilnveidotām prasmēm nākotnē varēs īstenot dažādus, iekļaujošākus projektus, sazināties ar plašāku auditoriju un nodrošināt dalībniekus ar dažādu pieredzi. Kurss sniedz viņiem ilgtermiņa profesionālās un personīgās spējas, kas līdzinās labākiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti sabiedrībai. Tehnoloģiju un veselības aprūpes uzņēmumu apmeklējums ir veids, kā satikt jaunus partnerus un tik nepieciešamo sarunu aizsācēju mūsu organizācijas turpmākajām aktivitātēm.

EN

In line with the requirements of the 21st century, NGOs need to benefit from digital skills training programs for adults to acquire relevant digital skills, to use digital technologies in courses and to digitize administration. Staff with improved skills will be able to execute different, more inclusive projects in future, connect to wider audiences and provide inclusion of participants from different backgrounds. Course provides them with long term professional and personal abilities that equals a better services provided for community. Technology and health care company visit is a way to meeting new partners and so needed conversation starter for future activities of our organisation.

10.3. Panākumu mērīšana /Measuring success /

LV

Tā kā mērķis ir digitālā pāreja izglītībā un apmācībā, panākumi būs tieši saistīti ar veiksmīgi pabeigtu projektu. Dalībnieku notiekošo darbu portfolio (portfelis tiks publicēts tīmeklī). Ilgtermiņa rezultāti, kas sākas ar dalībnieku spēju uzsākt sarunu un radīt jaunas idejas. Rezultāts – augsts NVO dalībnieku apmierinātības līmenis.

EN

As aim is digital transition in education and training, success will be straight linked to successfully completed project. Participant portfolios of ongoing work (The portfolio will be published on the web). Long term results that start with participants ability to start conversation and generate new ideas. Result – high satisfaction level of NGOs participants.

10.4. Panākumi /Achievements /

Mūsu panākumi projektā:
1. veiksmīgi izveidota projekta datu bāze un zināšanu bāze; darbu portfolio URL: https://networks.lv/ ;
2. veiksmīgi izveidota pieaugušo izglītības nevalstisko organizāciju stratēģija un taktika efektīvai, atbildīgai, elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei Eiropas kontekstā; darbu portfolio URL: https://bizness.mozello.lv/ ;
3. veiksmīgi izveidota digitālā pāreja NVO izglītībā un apmācībā; darbu portfolio URL: https://alnet.lv/ un URL: https://networks.lv/ ;
4. projekta dalībnieku pilnveidotās digitālās prasmes, ilgtermiņa profesionālās un personīgās spējas, ar kuru palīdzību nākotnē varēs īstenot iekļaujošākus projektus, sazināties ar plašāku auditoriju un nodrošināt dalībniekus ar dažādu pieredzi ;
5. jauni partneri mūsu organizācijas turpmākajām aktivitātēm.

10.5. Vai vēlaties pievienot papildu paskaidrojumus vai komentārus par jūsu projekta mērķiem un sasniegumiem? /Would like to add any further explanations or comments regarding your project’s objectives and achievements? /

Papildus ieguvumi:
1. veiksmīgi iegūti jauni priekšstati, kompetences, pieredze, atziņas, ilgtermiņa profesionālās un personīgās spējas, holistiska aina par  pieaugušo izglītības organizācijām, to darba saturu un tur notiekošajiem procesiem;
2. veiksmīgi izveidota teorētiskā un empīriskā bāze nākamajiem izglītības projektiem; darbu portfolio URL: https://networks.lv/  un URL: https://bizness.mozello.lv/ ;
3. veiksmīgi izveidots pieaugušo izglītības organizāciju stratēģijas un taktikas modeļa konstruēšanas algoritms;
4. veiksmīgi izveidots pieaugušo izglītības organizācijas stratēģijas un taktikas modelis, kurš sniedz skaidrību par pieaugušo izglītības organizācijā notiekošajiem procesiem, to efektivitāti, vērtēšanas kritērijiem;
5. veiksmīgi izveidots Nodibinājuma “Health Institute” stratēģijas un taktikas saturs un struktūra; darbu portfolio URL: https://alnet.lv/

 10.6.  Eiropas valodu etiķete /European Language Label /

The European Language Label is an award set up by the European Commission as part of the Erasmus+ programme. Its objectives are to recognise excellent projects in the area of multilingualism, to help sharing their results, and to promote public interest in language learning.

European Language Labels are awarded in each EU member state and in third countries associated to Erasmus+. The labels are awarded either on annual or biannual basis, depending on the country. You can learn more about the European Language Label on the Europa web, here:

European language initiatives
Thanks to having completed a Key Action 1 mobility project, your organisation has the opportunity to apply for the European Language Label.

Please note that applying for the European Language Label will not influence the evaluation of your final report in any way. All the information provided in replies to questions in this section will be used exclusively in the selection procedures for the European Language Label.

Would you like to apply for the European Language Label? /Vai vēlaties pieteikties Eiropas valodu zīmei?/  NO

To address the above requirements, please reply to the following questions /Lai izpildītu iepriekš minētās prasības, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem/:


11.  Budžets /Budget /

Budget category
Organisational support – Grant reported: 2 100,00€; Grant awarded –  2 100,00 €
Travel – Grant reported: 1 650,00; Grant awarded –  € 1 650,00 €
Individual support – Grant reported: 22 398,00 €; Grant awarded –  19 812,00 €
Linguistic support – Grant reported: 0,00 €; Grant awarded –  900,00 €
Course fees – Grant reported: 0,00 €; Grant awarded –  0,00 €
Inclusion support for organisations – Grant reported: 0,00 €; Grant awarded –  0,00 €
Preparatory visits – Grant reported: 2 300,00 €; Grant awarded –  3 450,00 €
Exceptional costs – Grant reported: 0,00; Grant awarded –  € 1 600,00 €
Total – Grant reported: 28 448,00; Grant awarded –  € 29 512,00 €


12. Atsauksmes /Feedback /

LV

Šis jautājums atspoguļo jūsu atsauksmes Eiropas Komisijai par pieteikšanās, īstenošanas un ziņošanas procedūrām jūsu Erasmus+ projektam. Atbildot uz šo jautājumu, lūdzu, ņemiet vērā jūsu projektā iesaistīto organizāciju viedokli.

EN

The following question represents your feedback to the European Commission about application, implementation and reporting procedures for your Erasmus+ project. When answering this question, please take into account the opinion of organisations involved in your project.

12.1. Projektam piemērojamās procedūru samērīgums un vienkāršība

LV

Vai uzskatāt, ka jūsu projektam piemērojamās procedūras bija samērīgas un vienkāršas?

EN

Do you consider that the procedures applicable to your project were proportionate and simple?

YES


13. Pielikumi /Annexes /

 1. Declaration on honour /Goda deklarācija/; DeclarationOnHonour 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111 EN 2023-06-26T11_20_20.asice
 2. Sagatavošanās vizīšu ERASMUS+ sertifikāti; ERASMUS_sagatavosanas_vizites_MILAN_SERTIFIKATI.pdf
 3. EUROPASS sertifikāts 1 Rūta Karlsone; 2_2022_ERASMUS_Sertifikats_Ruta_Karlsone.pdf
 4. EUROPASS sertifikāts 2 Aivars Lasmanis; 1_2021_ERASMUS_Sertifikats_Aivars_Lasmanis.pdf
 5. EUROPASS sertifikāts 3 Rūta Karlsone; 1_2022_ERASMUS_Sertifikats_Ruta_Karlsone.pdf
 6. EUROPASS sertifikāts 4 Gundega Lasmane; 1_2022_ERASMUS_Sertifikats_Gundega_Lasmane.pdf
 7. EUROPASS sertifikāts 5 Aivars Lasmanis; 2_2022_ERASMUS_Sertifikats_Aivars_Lasmanis.pdf;
 8. EUROPASS sertifikāts 6 Gundega Lasmane; 2_2022_ERASMUS_Sertifikats_Gundega_Lasmane.pdf
 9. A.Lasmanis. Atsauksme par pirmo darba ēnošanu “Pieaugušo izglītības iestāžu stratēģijas un taktikas”
 10. A.Lasmanis. Atsauksme par otro darba ēnošanu “Izglītības iestādes stratēģija un taktika – priekšnoteikums efektīvai, atbildīgai un elastīgai organizācijas pārvaldes attīstībai un izaugsmei”
 11. R.Karlsone. Atsauksme par pirmo darba ēnošanu “Neformālās izglītības “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem mācību saturs”
 12. R.Karlsone. Atsauksme par otro darba ēnošanu “Neformālā izglītība “Projektu vadība konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”
 13. G.Lasmane. Atsauksme par pirmo darba ēnošanu “Neformālās izglītības “Medicīna” pieaugušajiem mācību saturs”
 14. G.Lasmane. Atsauksme par otro darba ēnošanu “Neformālā izglītība “Medicīna” pieaugušajiem kā sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts”

14. Kontrolsaraksts /Checklist /

LV

1.Visa nepieciešamā informācija par jūsu projektu ir iekodēta saņēmēju modulī.
2.Atskaites veidlapa ir aizpildīta vienā no Granta līgumā norādītajām obligātajām valodām.
3.Visi attiecīgie dokumenti ir pievienoti:
3.1.Goda deklarācija, ko parakstījis saņēmējas organizācijas likumiskais pārstāvis.
3.2.Nepieciešamie apliecinošie dokumenti, kas pieprasīti granta līgumā.
4.Jūs esat saglabājis vai izdrukājis aizpildītās veidlapas kopiju savai uzskaite.

EN

1.All necessary information on your project has been encoded in Beneficiary Module.
2.The report form has been completed using one of the mandatory languages specified in the Grant Agreement.
3.All the relevant documents are annexed :
3.1.Declaration on Honour, signed by the legal representative of the beneficiary organisation.
3.2.The necessary supporting documents as requested in the grant agreement .
4.You have saved or printed the copy of the completed form for your records.

14.1. Conditions for the Final report submission /Nosacījumi gala ziņojuma iesniegšanai/

Checklist:
1.All necessary information on our project has been encoded in Beneficiary Module;
2.The report form has been completed using one of the mandatory languages specified in the Grant Agreement;
3.All the relevant documents are annexed:
3.1.Declaration on Honour, signed by the legal representative of the beneficiary organisation;
3.2.The necessary supporting documents as requested in the grant agreement;
3.3.Our have saved or printed the copy of the completed form for your records.

14.2. Personas datu aizsardzība /Protection of Personal Data /

Please read our privacy statement to understand how we process and protect

your personal data


 

Categories: 2021.-2023. gg. projekts: Izglītības iestādes stratēģija un taktika
Tags: 2021, 2022, 2023, atskaite, erasmus, projekts, Stratēģija, Taktika