Profesionālās kompetences

1 IEVADS

1.1 Vārds, uzvārds: Aivars Lasmanis

1.2 Adrese: Health Institute, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701

1.3 Tālruņa numurs: +371 29113357

1.4 e-pasta adrese: al@alnet.lv

1.5 Tīmekļa vietne: http://www.alnet.lv

2 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1 Izglītība (1975-1997)

1.1 (1975-1980) DU Fizikas un matemātikas fakultāte (ar izcilību)

1.2 (1980-1983) LU aspirantūra, RTU aspirantūra

1.3 (1993-1994) LU pedagoģijas maģistrantūra

1.4 (1994-1997) LU pedagoģijas doktorantūra

2 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

2.1 (1997) Pedagoģijas doktors (Dr. paed.)

2.2 (1998) Latvijas Universitātes docents

2.3 (2004) Latvijas Universitātes asociētais profesors

3 Nodarbošanās (1975-pašlaik)

3.1 (1974) Kontroles mērinstrumentu un automātikas elektroatslēdznieka māceklis; C kategorijas autovadītāja tiesību ieguve

3.2 (1975) Kontroles mērinstrumentu un automātikas 5.kategorijas elektroatslēdznieks (+ darbaudzinātājs jeb mentors)

3.3 (1975-1980: Studijas augstskolā)

3.4 (1980-1989) Naukšēnu 23.arodvidusskola (Valmieras raj.): pasniedzējs, direktora vietnieks, direktors

3.5 (1989-1994) Kalnu vidusskolā (Saldus raj.): skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos

3.6 (1994-1995) Zemgales vidusskolā (Tukuma raj.): skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos

3.7 (1995-1996) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola: Informātikas katedras vadītājs

3.8 (1998-2004) Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts: docents

3.9 (2004-pašlaik) Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte: asociētais profesors

3.10 (2009-2010) Latvijas Universitātes Attīstības un plānošanas departaments: doktora darba vadītājs

3.11 (2011-pašlaik) 4 Eiropas Savienības nevaldības organizāciju valdes loceklis

4 Pedagoģiskās pieredzes apguve dažādās izglītības sistēmās (1975-2011)

4.1 (1975-1995) Vispārējā izglītības sistēmas pieredzes apguve (Latvijā)

4.2 (1980-1989) un (2009-pašlaik) Profesionālā izglītības sistēmas pieredzes apguve (Latvijā)

4.3 (1989-1995) Interešu izglītības sistēmas pieredzes apguve (Latvijā)

4.4 (1994-2011) Mūžizglītības sistēmas pieredzes apguve (Latvijā, Dānijā)

4.5 (1994) Dānijas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.6 (1995) Zviedrijas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.7 (1995-2011) Augstākā izglītības sistēmas pieredzes apguve (Latvijā)

4.8 (1997) Norvēģijas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.9 (1998-2002) Mācībspēks Latvijas Policijas akadēmijā (papildus darbs)

4.10 (1999) Itālijas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.11 (1999-2002) Mācībspēks Sociālo tehnoloģiju augstskolā (papildus darbs)

4.12 (1999-2003) Mācībspēks Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūtā (papildus darbs)

4.13 (2002) Grieķijas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.14 (2003) Vācijas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.15 (2004) Izraēlas izglītības sistēmas pieredzes apguve

4.16 (2010-2011) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas akreditācijas ekspertu komisijas eksperts

4.17 (2011-pašlaik) Darbs Eiropas Savienības nevaldības organizācijās

3 ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

3.1 LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs (2004-2011: 5 )

3.1.1 (2004; vadošais pētnieks) Projekts “Pedagoģijas metodoloģija – pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai” (“Methodology Of Pedagogics As The Basis Of Perfection In Upbringing And Education”); Programma: LR Ministru kabineta zinātniskais projekts (grants) Nr.0499

3.1.2 (2005-2008; vadošais pētnieks) Projekts „Izglītības reformas inovatīvo procesu metodoloģiskie pamati Eiropas izglītības kontekstā (The Methodological Bases Of The Innovative Processes Of The Educational Reform In The Context Of European Education Paradigm); Programma: LZP projekts Nr. 05.1907

3.1.3 (2006-2007; padomnieks metodiskajos jautājumos) Projekts “Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”; Programma: LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154

3.1.4 (2009.gada oktobris, Lisabona) Dalība projekta TEVAL 2 „Innovative Evaluation Model in Teaching and Training Organisation” noslēguma konferences darbā

3.1.5 (2009-2010) Dalība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”

3.2 Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs (2004-2016: 7)

3.2.1 (2004; vadošais pētnieks) Projekts „Nordic Baltic module-based Further Training for Adult Educators”; Programma: EAEA (European Association for the Education of Adults)

3.2.2 (2004; vadošais pētnieks) Projekts: „Teaching and Learning Social-Sciences in e-network in Europe” Programma: Proposed by the Didactics of Social Sciences Department of the Alicante University, Spain

3.2.3 (2005-2006; vadošais pētnieks) Projekts: „ A Thematic Network Project CiCe1 and CiCe2” (CiCe – Children’s Identity and Citizenship in Europe); Programma: EU-Socrates Programme

3.2.4 (2004; vadošais pētnieks) Projekts „Best practice for the development of a learning culture for lifelong learning – LECU”; Programma: EU-Socrates Programme – Grundtvig 2: Learning partnerships

3.2.5 (2004; pētnieks) Projekts: “The European Council for High Ability” (ECHA); Programma: ECHA (Belgium)

3.2.6 (2002-2011; pētnieks) Projekts „The International Clearinghouse on Children, Youth and Media”, Programma: formerly the UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen; financed by the Swedish government and UNESCO

3.2.7 (2016-2018) ERASMUS projekts “Social Entrepreneurship as Innovation for Social Work Professionalizatoion”

3.3 Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs (2004-2011: 5 )

3.4 Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis (2004-2011: vidēji 8 gadā)

3.4.1 Starptautiskais projekts “Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.2 Starptautiskais projekts “Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.3 Starptautiskais projekts “Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.4 Starptautiskais projekts “Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.5 Starptautiskais projekts “Collaborative Enterprises: CENT”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.6 Starptautiskais projekts “Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI”, 2009-2010, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.7 Starptautiskais projekts “Education, Training and Informatics: ICETI”, 2009-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.4.8 Starptautiskais projekts “Society and Information Technologies: ICSIT”, 2009-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

3.5 Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (2004-pašlaik)

3.5.1 Raksti recenzētos izdevumos (2004-pašlaik: 29)

3.5.2 Monogrāfijas – 1

3.5.3 Mācību grāmatas (2004-2011: 5 )

3.5.4 Mācību līdzekļi, kuri izdoti reģistrētos apgādos (2004-2011: 8 )

3.5.5 Populārzinātniskas publikācijas (2004-pašlaik) – 5

3.5.6 Citas publikācijas (2004-2011: 9 )

3.6 Saņemtie patenti un licences (2004-pašlaik) – 3

3.7 Piedalīšanās ar referātu citās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (2004-2011: 5 )

3.8 Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs (2004-pašlaik 5 )

3.9 Pieredze metodisko un stratēģisko dokumentu izstrādē (2006-2007: 8 )

4 PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

4.1 Vadītie promocijas darbi (2004-2011: 3 )

4.2 Vadītie maģistra darbi (2004-2011): 30

4.3 Vadītie bakalaura darbi, diplomdarbi un kvalifikācijas darbi (2004-2011): 90

4.4 Docētie studiju kursi pedagoģijas doktora, pedagoģijas maģistra un pedagoģijas bakalaura studiju programmās (2004-2011): 5

4.4.1 Metakurss «PedaMeta04: Pedagoģijas metodoloģija»

4.4.1.1 Metakurss «PedaMeta05: Kvalitatīvie pētījumi pedagoģijā»

4.4.1.1.1 «Peda2105: Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā»

4.4.1.1.2 «Peda1053 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I»

4.4.1.2 Metakurss «PedaMeta06: Kvantitatīvie pētījumi pedagoģijā»

4.4.1.2.1 «Peda2104 : Pedagoģijas pētījuma metodoloģija»

4.4.1.2.2 «Peda2094 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes II»

4.4.1.2.3 «Peda5004 : Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos»

4.4.1.3 «Peda7077: Izaicinājumi un inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā»

4.5 Darbs studiju programmas padomē (2004-2011): 1

4.6 Izstrādātie studiju kursi pedagoģijas doktora, pedagoģijas maģistra un pedagoģijas bakalaura studiju programmās (2004-2011): 9

4.6.1 Metakurss «PedaMeta04: Pedagoģijas metodoloģija»

4.6.1.1 Metakurss «PedaMeta05: Kvalitatīvie pētījumi pedagoģijā»

4.6.1.1.1 «Peda2105: Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā»

4.6.1.1.2 «Peda1053 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I»

4.6.1.2 Metakurss «PedaMeta06: Kvantitatīvie pētījumi pedagoģijā»

4.6.1.2.1 «Peda2104 : Pedagoģijas pētījuma metodoloģija»

4.6.1.2.2 «Peda2094 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes II»

4.6.1.2.3 «Peda5004 : Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos»

4.6.1.3 «Peda7077: Izaicinājumi un inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā»

4.7 Izstrādātās studiju programmas: 1

4.7.1 (1996) Studiju programma „Informātika” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā

4.8 Sagatavotie mācību līdzekļi elektroniskā formā uz e-platformas bāzes (Moodle) šādos studiju kursos (2004-2011): 9

4.8.1 Metakurss «PedaMeta04: Pedagoģijas metodoloģija»

4.8.1.1 Metakurss «PedaMeta05: Kvalitatīvie pētījumi pedagoģijā»

4.8.1.1.1 «Peda2105: Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā»

4.8.1.1.2 «Peda1053 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I»

4.8.1.2 Metakurss «PedaMeta06: Kvantitatīvie pētījumi pedagoģijā»

4.8.1.2.1 «Peda2104 : Pedagoģijas pētījuma metodoloģija»

4.8.1.2.2 «Peda2094 : Pedagoģiskā pētījuma process un metodes II»

4.8.1.2.3 «Peda5004 : Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos»

4.8.1.3 «Peda7077: Izaicinājumi un inovatīvie risinājumi pedagoģijas metodoloģijā»

4.9 Pedagoģiskās pieredzes apguve Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs (2004-2011): 2

4.9.1 Daugavpils Universitāte

4.9.2 Liepājas Universitāte

4.10 Pedagoģiskās pieredzes apguve ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs (2004-2011): 8

4.10.1 Hebrew University of Jerusalem

4.10.2 Technion – Israel Institute of Technology

4.10.3 Weizmann Institute of Science

4.10.4 Bar-Ilan University

4.10.5 Tel Aviv University

4.10.6 University of Haifa

4.10.7 Ben-Gurion University of the Negev

4.10.8 Open University of Israel

4.11 Lekcijas, semināri un darba grupas ārzemju izglītības iestādēs (2004-2011): 8

4.11.1 CET (Center for Educational Technology)

4.11.2 Edusoft (Education For Excellence)

4.11.3 E-Teacher ( e-Learning Solutions For The K-12 Market)

4.11.4 Ha’Reali High School

4.11.5 Hemda (Center for Science Education)

4.11.6 Interlect (Smart Learning Solutions)

4.11.7 MASHAV (Centre for International Cooperation)

4.11.8 Multi-Center Company

4.12 Darbs Eiropas Savienības nevaldības organizācijās

5 ORGANIZATORISKAIS DARBS

5.1 Latvijas Universitātes, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis (2005-pašlaik): 1

5.1.1 International Institute of Informatics and Systemics (IIIS) organizēto zinātnisko un akadēmisko pasākumu loceklis

5.2 Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis (2005-pašlaik): vidēji 6 gadā

5.2.1 The International Conference on “Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.2 The International Multi-Conference on “Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.3 The International Conference on “Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.4 The International Conference on “Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.5 The International Symposium on “Collaborative Enterprises: CENT”, 2005-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.6 The World Multi-Conference on “Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI”, 2009-2010, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.7 The International Conference on “Education, Training and Informatics: ICETI”, 2009-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.8 The International Conference on “Society and Information Technologies: ICSIT”, 2009-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.9 The International Conference on “Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM”, 2010-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.2.10 The International Symposium on “Peer Reviewing: ISPR”, 2010-pašlaik, USA (programmas komitejas loceklis)

5.3 Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents (2005-pašlaik) vidēji 6 gadā

5.3.1 The International Conference on “Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC”, 2005-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.2 The International Multi-Conference on “Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI”, 2005-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.3 The International Conference on “Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA”, 2005-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.4 The International Conference on “Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA”, 2005-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.5 The International Symposium on “Collaborative Enterprises: CENT”, 2005-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.6 The World Multi-Conference on “Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI”, 2009-2010, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.7 The International Conference on “Education, Training and Informatics: ICETI”, 2009-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.8 The International Conference on “Society and Information Technologies: ICSIT”, 2009-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.9 The International Conference on “Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM”, 2010-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.3.10 The International Symposium on “Peer Reviewing: ISPR”, 2010-pašlaik, USA (redkolēģijas loceklis, recenzents)

5.4 Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, centra u.c. dibinātājs vai vadītājs: 1

5.4.1 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Informātikas katedras dibinātājs (1995)

5.4.2 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Informātikas katedras vadītājs (1995-1996)

5.5 Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks (2005-pašlaik): 12

5.5.1 International Institute of Informatics and Systemics (IIIS) – līdzdalībnieks (2005-2010)

5.5.2 The European Anti-Poverty Network,; Boulevard Bischoffsheim 11, B-1000 Brussels (Belgium), Tel: +32.2.226.58.50 (2014-pašlaik)

5.5.3 Valdes priekšsēdētājs, nodibinājums “Health Institute” (40008240130) (2015-pašlaik)

5.5.4 Valdes priekšsēdētājs, biedrība “Baltic Alliance for Innovation” (40008190696) (2012-pašlaik)

5.5.5 Valdes priekšsēdētājs, nodibinājums “Baltic Foundation for Innovation” (40008215472) (2012-pašlaik)

5.5.6 Padomes loceklis, biedrība “Latvijas Biznesa savienība” (40008016137) (2013-pašlaik)

5.5.7 u.c. Eiropas Savienības nevaldības organizācijas

5.6 Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā (2006-2007): 8

5.6.1 Tautsaimniecības nozares izpētes metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.6.2 Profesiju standartu izveides metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/ 3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.6.3 Profesionālās izglītības programmu izveides metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.6.4 Kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/ 05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.6.5 Profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/ 0001/0154; konsultants

5.6.6 Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas metodikas aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.6.7 Izglītības programmas un metodisko materiālu izstrādes metodika sociālo partneru izglītošanais aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/ 3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.6.8 Vienotas metodikas profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai aprobācija; LR Nacionālā programma; Līguma Nr. 2005/0001/ VPD1/ESF/ PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0154; konsultants

5.7 Cits (2007-pašlaik): 6

5.7.1 Sadarbība ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmumiem saistībā ar mācību procesa modernizāciju Latvijas izglītības iestādēs (2009-pašlaik)

5.7.2 Sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas pedagoģijas doktorantūru (2007-2011)

5.7.3 Sadarbība ar Liepājas Universitātes pedagoģijas doktorantūru (2010)

5.7.4 LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas) darba grupas „Par profesionālās izglītības attīstību Latvijā” vadītājs (2009-2011)

5.7.5 LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas) darba grupa „Profesijas standarta projekta izstrāde” (2010-2011)

5.7.6 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas akreditācijas ekspertu komisijas eksperts (2010-2011)

6 NOSLĒGUMS

6.1 Vieta: Latvija

6.2 Datums: 2022.gada 16.oktobris

6.3 Paraksts: /Aivars Lasmanis/

Categories: Profesionālās kompetences
Tags: Profesionālās kompetences
Author: Aivars Lasmanis